Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Declaració responsable d'obres

Declaració responsable d'obres

Descripció

Document en el qual l’interessat manifesta, baix la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la normativa vigent per a executar les obres que descriu i la presenta a l’Ajuntament junt amb la resta de documentació exigible. 

Permet, sense més tràmit,  l’execució de les obres o instal·lacions. No obstant això, es recomana no iniciar-les  fins que no es compte amb el document d’acceptació que emet l’ajuntament una vegada revisada la compatibilitat de la proposta amb el planejament urbanístic.
 
Les obres subjectes a declaració responsable són:  
    1. En fatxades i cobertes d’edificis no catalogats: reparacions; reposició d’elements de manyeria, fusteria, canalons, baixants,  etc. Instal·lacions d’aprofitament d’energies renovables  i energia solar FOTOVOLTAICA(*).
    2. En l’interior dels edificis: reparacions, reformes i redistribució d’elements privatius i/o comuns; instal·lacions d’ascensors, amb subjecció al compliment de les exigències normatives d’accessibilitat, habitabilitat, seguretat contra incendis i quantes li siguen d’aplicació, que quedaran degudament justificades en la documentació tècnica que s’aporte. 
    3. En l’interior de les vivendes i de les activitats: substitució de revestiments; reparacions; renovació d’instal·lacions i reformes de la distribució interior de les vivendes o locals, amb subjecció al compliment de les exigències normatives d’habitabilitat i quantes normes li siguen d’aplicació, que quedaran degudament justificades en la documentació tècnica que s’aporte.
    4. No s’admet modificar el nombre de vivendes o locals que van ser autoritzats per la llicència de l’edifici, excepte mitjançant nova llicència urbanística. En el cas d’activitats o establiments públics, no s’admeten reformes que modifiquen els termes o condicions en què es va concedir la llicència o la corresponent comunicació.  
    5. Sondejos i prospeccions en terrenys de domini privat. Neteja i desbrossament de solars .
    6. Obres de modificació o reforma que afecten  l’estructura o aspecte exterior de les edificacions, sempre que no suposen un increment de la superfície construïda ni un canvi en l’ús preexistent. 
    7. Instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de semblants i antenes o dispositius de comunicació, sempre que discórreguen per domini privat i que no afecten a edificis o entorns protegits. 
    8. Tancament de parcel·les, en sòl urbà, d’acord amb les alineacions vigents i la normativa.
 
NO s’admet la declaració responsable d’obres en els supòsits següents:
    • En edificis catalogats o en tràmit de catalogació, o en immobles que es troben dins de l’entorn de protecció d’un Bé d’Interés Cultural (BIC), quan les obres que comporten alteració, canvi o substitució de l'estructura portant i/o arquitectònica i del disseny exterior de l'immoble, incloses les cobertes, les façanes i els elements artístics i acabats ornamentals.
    • Obres que afecten el subsòl en zones de vigilància i protecció arqueològica.
    • Obres que impliquen un canvi de l’ús de l’edificació. 
    • Obres d’ampliació de qualsevol construcció, edifici o instal·lació existent. 
    • En edificacions que es troben fora d’ordenació en sòl no urbanitzable i en les derivades d’infraccions urbanístiques.
 

Tributs als qual està subjecte

    1. Taxa per la tramitació de declaració responsable d’obres.
    2. Impost de construcció, instal·lacions i obres.
    3. Garantia per reposició de serveis urbanístics (si cal segons l’entitat de les obres).
 

Documentació que cal adjuntar:  

    • En els casos de reformes que afecten la distribució interior dels edificis i de les vivendes: plànols de l’estat actual i de l’estat reformat subscrit per tècnic  competent i informe justificatiu de què es compleix amb la normativa vigent sobre habitabilitat, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i la resta de normes d’obligat compliment.  
    • Quan la reforma afecte la façana o a l’aspecte exterior de l’edifici: fotos de l’estat actual.  
    • Quan l’envergadura de l’obra ho precise: Estudi de Seguretat i Salut o l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,  segons corresponga d’acord amb el Reial Decret 1627/97. 
    • Per a l’habilitació de local per a la implantació d’una nova activitat: es presentarà conjuntament la  documentació tècnica necessària per a l’activitat. 
    • Per al tancament de solars en sol urbà:  plànol d’ubicació de la parcel·la sobre la cartografia del Pla  General i descripció del tancament a realitzar, d’acord amb les normes específiques d’aplicació en la zona. Si el vial al qual dóna front no està urbanitzat o el planejament vigent estableix una modificació d’alineacions respecte a les existents, s’adjuntarà  assenyalament d’alineacions.
    • (*) Instal·lacions  solars FOTOVOLTAIQUES: Amb la finalitat de valorar  la integració arquitectònica de la instal·lació, haurà d’aportar-se plànols de planta i secció de la instal·lació sobre la coberta de l’edifici.
Es recomana no iniciar la instal·lació fins que no es conte amb el document d’Acceptació que emet l’ajuntament una vegada revisada la compatibilitat de la proposta amb el planejament urbanístic.
S’ha de tindre en compte que de conformitat amb les normes urbanístiques del nucli històric tradicional, en aquesta zona no es  poden instal·lar sobre el vessant de la coberta inclinada que recau a via pública.
En les zones de NHT-BRL, en l’entorn del BIC Esglèsia de Sant Jaume i del BRL del Convent, la tramitació està subjecta al tràmit de llicència prèvia.

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
(No vinculadas a actividades)

DESCARGAR FICHERO

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE HABILITACIÓN DE LOCAL PARA ACTIVIDADES

DESCARGAR FICHERO
Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u