Normativa reguladora


L'aplicació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, està regulada en el Reglament d'Administració Electrònica de l'Ajuntament d'Algemesí.

Creació i regulació de la Seu Electrònica

En l'Art. 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i en el Títol II Capítol I del Reglament d'Administració Electrònica de l'Ajuntament d'Algemesí es reflecteix la creació i regulació de la Seu Electrònica de l'aquesta organització.

Creació i regulació del Registre Electrònic

En el Títol III del Reglament d'Administració Electrònica de l'Ajuntament d'Algemesí es reflecteix la creació i regulació del Registre Electrònic d'aquesta organització.

Legislació aplicable

Reglament d'Administració Electrònica de l'Ajuntament d'Algemesí.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'Àmbit de l'Administració Electrònica.

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic.