Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Llistat de tràmits

Consulta els tràmits disponibles
 

Activitats

En termini
Ajudes per a remodelació de façanes en polígons industrials
En termini
Certificat de Compatibilitat Urbanística
En termini
Compte justificatiu despeses corrents per a ajudes/subvencions
En termini
Comunicació ambiental
En termini
Comunicació ambiental - transmissió
En termini
Llicència ambiental
En termini
Llicència ambiental - Transmissió
En termini
Llicència ambiental Certificat de Compatibilitat Urbanística
En termini
Llicència ambiental Sol·licitud instància 05-030
En termini
Llicència ambiental Sol·licitud instància 06-030
En termini
Modificació d'autorització llicència taxa per canvi de vehicle
En termini
Sol·licitud ajudes remodelació de façanes en establiments comercials
En termini
Sol·licitud d'autorització de venda no sedentària - declaració responsable
En termini
Sol·licitud d'autorització de venda no sedentària - mercats ocasionals
En termini
Sol·licitud d'autorització de venda no sedentària - venda aïllada
En termini
Sol·licitud d'autorització d'una parada ocasional o de temporada en el mercat dels dissabtes
En termini
Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística
En termini
Sol·licitud de concessió de parada en el mercat dels dissabtes
En termini
Sol·licitud de concessió de zona de càrrega i descàrrega domiciliació bancària
En termini
Sol·licitud de concessió de zona de càrrega i descàrrega instància
En termini
Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb taules - sol·licitud anual
En termini
Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb taules - sol·licitud quadrimestral
En termini
Sol·licitud per als titulars de les parades del mercat dels dissabtes - comprovació anual
En termini
Sol·licitud per als titulars de les parades del mercat dels dissabtes - transmissió
En termini
Sol·licitud per als titulars de les parades del mercat dels dissabtes canvi d'ubicació

Atenció al ciutadà

En termini
Instància general
En termini
Poder de representació
En termini
Presentació de queixes i suggeriments
En termini
Sol·licitud de Dret d'Accés a la Informació Pública

Cementeris

En termini
Sol·licitud de reversió dels drets funeraris
En termini
Sol·licitud d'exhumació i reinhumació

Cultura i oci

En termini
Premi de pintura "Ciutat d'Algemesí"
En termini
Sol·licitud de participació en els Premis Literaris Ciutat d'Algemesí
En termini
Sol·licitud subvenció activitats culturals
En termini
Solicitud d'ús d'espais per a activitats

Educació

En termini
Autorització per a demanar dades tributàries a l'AEAT
En termini
Sol·licitud de participació en el Premi Cientificotècnic "CIUTAT D'ALGEMESÍ"

Ocupació

En termini
Sol·licitd de teletreball
En termini
Sol·licitud per participar oferta ocupació de l'ajuntament

Padró Municipal

En termini
Alta en el padró d'habitants
En termini
Alta per naixement en el padró d'habitants
En termini
Autorització persona inscrita en domicili
En termini
Autorització persona propietària de la vivenda
En termini
Baixa en el padró d'habitants
En termini
Canvi de domicili al padró d'habitants
En termini
Declaració responsable amb resolució judicial
En termini
Declaració responsable sense resolució judicial
En termini
Modificació dades personals en el padró d'habitants
En termini
Sol·licitud Certificat Individual d'empadronament

Policia

En termini
Sol·licitud credencial resident ORA
En termini
Sol·licitud d'alta al registre de vehicles de movilitat personal
En termini
Sol·licitud d'autorització d'ús d'arma

Proveïdors

En termini
Manteniment de tercers
En termini
Oferta econòmica per contracte menor

Reclamacions

En termini
Al·legacions en expedients sancionadors multes trànsit
En termini
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l´Ajuntament
En termini
Reclamacions en afers de consum a l'OMIC

SECRETARIA GENERAL

En termini
Alta en el registre d'entitats ciutadanes
En termini
Sol·licitud per a contraure matrimoni civil

Serveis Municipals

En termini
Sol·licitud d'alta al cens d'animals de companyia
En termini
Sol·licitud de baixa al cens d'animals de companyia
En termini
Sol·licitud de llicència per tinença de gossos potencialment perillosos

Serveis Socials

En termini
Plaça d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
En termini
Sol·licitud targeta d'aparcament persones amb mobilitat reduïda

Tributs

En termini
IVTM Exempció per discapacitat
En termini
Pas permanent baixa
En termini
Pas permanent canvi de titularitat - domiciliació bancària
En termini
Pas permanent canvi de titularitat - instància
En termini
Pas permanent sol·licitud domiciliació bancària
En termini
Pas permanent sol·licitud instància
En termini
Sol·licitud bonificació IBI família nombrosa
En termini
Sol·licitud de canvi de domicili fiscal
En termini
Sol·licitud de certificat de béns
En termini
Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts objecte tributari
En termini
Sol·licitud de devolució fiança o cancel·lació d'aval
En termini
Sol·licitud de domiciliació bancària
En termini
Sol·licitud de duplicat de rebut
En termini
Sol·licitud de modificació d'amplària del pas permanent
En termini
Sol·licitud de revocació domiciliació bancària
En termini
Sol·licitud de zona de càrrega i descàrrega

Urbanisme i Medi Ambient

En termini
Declaració responsable de primera ocupació de vivendes
En termini
Declaració responsable d'obres
En termini
Recollida de fem dels diumenges
En termini
Sol·licitud de llicència d'abocament
En termini
Sol·licitud de llicència de parcel·lació en sol urbà
En termini
Sol·licitud de llicència d'obra, instal·lacions o intervenció en edifici o entorn protegit
En termini
Sol·licitud d'informe d'habitabilitat per a reagrupació familiar
En termini
Sollicitud de certificat d´informació urbanística
Copyrights © 2022 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u