Validación de documentos

Ajuntament d'Algemesi

Validar document amb CSV

Escriba a continuació el codi segur de verificació del seu document

Instruccions d'Ús

Com usar la validació de documents.


1.- Trobarà el Codi de Validació en cadascun dels Documents Digitals expedits per la nostra Entitat Local.
2.- Introduïsca el seu Codi de Validació en el primer camp del formulari contingut en aquesta pàgina i a continuació prema sobre el botó de Validar.
3.- A continuació, el nostre sistema informàtic l'informarà de la validesa positiva o negativa del seu Codi de Validació. En cas de resultar positiva, prement en el botó descarregar podrà descarregar-se una còpia del Document Digital en qüestió.

CSV

Codi Segur de Verificació

El Codi Segur de Verificació (CSV) és un terme informàtic que designa al codi únic que identifica a un document electrònic en l'Administració Pública espanyola. Aquest codi alfanumèric sol aparéixer en tots els documents electrònics emesos per mitjans telemàtics. El terme va ser introduït per la Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, coneguda també com LAECSP o Llei 39/2015. En concret, el CSV està referenciat en dos artÃculos de la Llei:

Article 18.1.b): "Codi segur de verificació vinculat a l'Administració Pública, òrgan o entitat i, en el seu cas, a la persona signant del document, permetent-se en tot cas la comprovació de la integritat del document mitjançant l'accés a la seu electrònica corresponent"

Article 30.5: "Les còpies realitzades en suport paper de documents públics administratius emesos per mitjans electrònics i signats electrònicament tindran la consideració de còpies autèntiques sempre que incloguen la impressió d'un codi generat electrònicament o altres sistemes de verificació que permeten contrastar la seua autenticitat mitjançant l'accés als arxius electrònics de l'Administracion Pública, Organo o entitat emissora."

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u