Identificació de la seu


Segons la Llei 40/2015 d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la seu electrònica és aquella adreça electrònica, disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de les quals correspon a una Administració Pública, o bé a una o diversos organismes públics o entitats de Dret Públic en l'exercici de les seues competències.

La Seu Electrònica d'aquesta organització està disponible en l'adreça d'Internet: https://sede.algemesí.es/

A través de la Seu Electrònica d'aquesta organització es podran realitzar totes les actuacions, procediments i serveis competència d'aquesta organització i sotmesos a l'àmbit d'aplicació de la Llei 40/2015 d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, amb subjecció als principis de transparència, publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

La titularitat d'aquesta Seu Electrònica correspon a l'Ajuntament d'Algemesí.

La gestió i administració de la Seu Electrònica d'aquesta organització correspon a l'Ajuntament d'Algemesí.

Són responsables de la gestió, continguts i serveis posats a la disposició dels ciutadans en la Seu Electrònica en relació amb un procediment, cadascun dels òrgans competents per a la regulació del corresponent procediment. La responsabilitat es correspondrà amb les competències que cadascun dels òrgans competents tinga atribuïdes per la legislació vigent.

La gestió dels continguts comuns de la Seu Electrònica i la coordinació amb la resta d'aquesta organització serà responsabilitat de l'Ajuntament d'Algemesí.