PREGUNTES FREQÜENTS

Seu electrònica

Què és la Seu electrònica?

La Seu Electrònica d'este Organisme, és un mitjà a través del qual els ciutadans poden exercir el seu dret d'accés a la informació, als servicis i als tràmits electrònics de la Corporació. Des d'esta plataforma, el ciutadà podrà efectuar tràmits o realitzar consultes sense haver d'assistir presencialment a les oficines municipals

Quins servicis oferix la Seu Electrònica?

Per mitjà de la Seu Electrònica el ciutadà pot realitzar alguns tràmits com sol·licitar una llicència d'obres, pagar un impost, consultar l'estat de tramitació dels seus expedients o rebre notificacions electròniques.

Com puc utilitzar els servicis de la Seu?

Deberá disponer de un certificado electrónico para identificarse y acceder a la documentación personal disponible a través de la Sede.

Haurà de disposar d'un certificat electrònic per a identificar-se i accedir a la documentació personal disponible a través de la Seu.

La Seu Electrònica està dirigida a tots els ciutadans. L'únic requisit per a realitzar tràmits electrònics és que cal posseir un certificat digital admés en la Seu.

REGISTRE ELECTRÒNIC

Què és el registre electrònic?

El registre electrònic és anàleg al registre presencial. Els ciutadans podran presentar documentació a l'Organisme a través d'este registre sense haver de perdre temps en desplaçaments i esperes, amb l'únic requisit d'identificar-se degudament de mode segur mitjançant qualsevol dels certificats digitals admesos.

Mitjançant el Registre electrònic qualsevol procediment inclòs en el catàleg de tràmits de la Seu Electrònica pot iniciar-se a través d'Internet.

Com funciona el registre electrònic?

El ciutadà podrà emplenar la instància de sol·licitud des de la pròpia Seu i adjuntar tots els documents pertinents d'un mode intuïtiu gràcies a un assistent que li guia pas a pas. El Registre electrònic admet a més la presentació de qualsevol altra mena d'escrit i comunicació, com a queixes i suggeriments, i permet al ciutadà triar si desitja ser notificat electrònicament o per mitjans tradicionals.

El ciutadà podrà emplenar la instància de sol·licitud des de la pròpia Seu i adjuntar tots els documents pertinents d'un mode intuïtiu gràcies a un assistent que li guia pas a pas. El Registre electrònic admet a més la presentació de qualsevol altra mena d'escrit i comunicació, com a queixes i suggeriments, i permet al ciutadà triar si desitja ser notificat electrònicament o per mitjans tradicionals.

Els tràmits electrònics han de realitzar-se en algun horari establit?

No. Els tràmits electrònics no tenen cap horari preestablit. Es podran realitzar els tràmits electrònics en qualsevol moment, 24 hores, els 365 dies de l'any.

Es pot realitzar un tràmit en un dia inhàbil?

Sí, es pot realitzar un tràmit electrònic en un dia inhàbil, però a efectes legals, este s'entendrà realitzat en la primera hora del primer dia hàbil següent.

Què es considera dia inhàbil?

Són els dies marcats com a festius en el calendari oficial de la Seu.

TRÀMITS ELECTRÒNICS

Els tràmits que es realitzen des de la Seu tenen la mateixa validesa que els realitzats de manera presencial?

Sí, els tràmits electrònics tenen la mateixa validesa que els realitzats de manera presencial.

Com puc iniciar un tràmit electrònic?

Des del catàleg de tràmits, una vegada que hem seleccionat el procediment que volem iniciar, cal accedir a tramitació electrònica i seguir els passos de l'assistent d'accés amb certificat digital.

Una vegada que hàgem confirmat les dades de l'interessat, de la sol·licitud i si és el cas s'haja adjuntat la documentació necessària, es generarà un justificant de recepció que permetrà acreditar legalment el contingut presentat i les dades de l'anotació del Registre (data i hora oficial de la presentació).

Què ocorre si no sé quin model d'instància he d'utilitzar?

Cada procediment del catàleg de tràmits té la seua instància específica, si no sap quina instància correspon al tràmit que vol iniciar, utilitze el model d'instància general.

Com puc saber l'estat del meu expedient?

A través de la carpeta electrònica, en la secció «consultes d'expedients» el ciutadà podrà consultar l'estat dels expedients amb els quals s'haja relacionat en qualitat d'interessat o de tercer. Des d'ací podrà així mateix aportar nous documents, canviar les seues dades d'identificació i descarregar els documents emesos i aportats a l'expedient.

Carpeta electrònica

Què és la Carpeta Electrònica?

És un espai on l'interessat pot relacionar-se amb l'Organisme permetent agilitzar les gestions amb l'Administració

Com es pot accedir a la Carpeta Electrònica?

Els interessats poden accedir a través dels Certificats Digitals admesos en la Seu.

QUEIXES O SUGGERIMENTS

Com puc presentar un suggeriment o una queixa?

A través de la tramitació des de la Seu, del procediment de Queixes i Suggeriments.

VALIDACIÓ DE DOCUMENTS

En què consistix la validació de documents?

Tots els documents signats electrònicament en l'aplicació incorporen un codi de verificació generat automàticament.

D'esta manera, quan s'imprimeix una còpia en paper, el codi de verificació actua com a «localitzador» del document dins de l'arxiu electrònic de l'Organisme, dotant al document en paper de la consideració de còpia autèntica amb caràcter general legals.

Si un ciutadà o una altra Administració reben la còpia en paper, poden verificar la seua autenticitat de document de forma molt senzilla.

N'hi ha prou que accedisquen a la Seu Electrònica de l'Organisme en la secció «validar documents» i teclegen el codi d'identificació. En eixe mateix moment podran descarregar la versió original del document en format electrònic i comprovar la seua autenticitat.

TAULER D'ANUNCIS

Quina funcionalitat té el tauler d'anuncis electrònic?

El tauler d'anuncis electrònic permet substituir o complementar la publicació en el tauler d'anuncis tradicional, amb totes les garanties, ja que és possible signar i segellar electrònicament els documents per a garantir la data de publicació i la seua inalterabilitat al llarg del temps.

D'esta manera s'afavorix l'accés a la informació, ja que el ciutadà podrà consultar el tauler d'anuncis electrònic des d'internet, evitant desplaçaments i facilitant la localització de documents d'un mode molt més senzill i còmode.

PERFIL DE CONTRACTANT

Quina funcionalitat té el perfil de contractant?

És un servici que acredita, registra, deposita i posa a la disposició del ciutadà mitjançant Internet tota la informació relativa a la contractació administrativa realitzada per l'Organisme, tal com anuncis de licitació, les adjudicacions, els plecs de contractació.

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA

Què és una notificació electrònica?

És el sistema que permet l'enviament de comunicacions escrites als interessats per un mig electrònic.

La notificació electrònica serà vàlida jurídicament amb caràcter general legals i consegüentment, a partir de l'accés al seu contingut, s'iniciarà el còmput dels terminis que legalment s'establisquen.

Quan s'entendrà realitzada la notificació electrònica?

La notificació s'entendrà practicada quan s'accedisca al seu contingut.

L'interessat disposarà d'un termini de 10 dies naturals des de la posada a la disposició de la notificació electrònica per a accedir al seu contingut.

Quan s'entén rebutjada la notificació electrònica?

Si transcorren 10 dies naturals des de la posada a la disposició de la notificació sense que l'interessat haja accedit al seu contingut, esta s'entendrà rebutjada.

El rebuig de la notificació tindrà els efectes estipulats en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques s'i entendrà efectuat el tràmit de notificació, seguint-se el procediment.

Què és una notificació electrònica per compareixença?

Una vegada emesa la notificació, els interessats reben de manera automàtica un missatge en el seu correu electrònic personal requerint la seua compareixença en la Seu. L'accés a la bústia electrònica és totalment segur en realitzar-se mitjançant identificació amb qualsevol dels certificats digitals admesos.

La consulta de les notificacions electròniques implica la descàrrega d'un justificant de recepció que certifica que la notificació s'ha practicat.