Calendari de dies inhàbils


L'Administració General de l'Estat fixa anualment, segons estableix la llei, el calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmputs de terminis. Aquest calendari es publica abans del començament de cada any en el «Boletín Oficial del Estado» i en altres mitjans de difusió que garanteixen el seu coneixement pels ciutadans.

La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions podrà realitzar-se en el Registre electrònic d'aquesta organització durant les vint-i-quatre hores de tots els dies de l'any. A l'efecte del còmput de termini fixat en dies hàbils o naturals, i pel que fa a compliment de terminis pels interessats, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent, llevat que una norma permeta expressament la recepció en dia inhàbil.

Aquest servei podrà interrompre's pel temps imprescindible només quan concórreguen raons justificades de manteniment tècnic o operatiu. La interrupció s'anunciarà en aquesta Seu amb l'antelació que, en cada cas, resulte possible.

Día Concepte
06/01/2023Epifanía del Señor
07/04/2023Viernes Santo
10/04/2023Lunes de Pascua
01/05/2023Fiesta del trabajo
12/06/2023Sant Onofre
24/06/2023Sant Joan
15/08/2023Asunción de la Virgen
08/09/2023Mare de Déu de la Salut
09/10/2023Dia de la Comunitat Valenciana
12/10/2023Fiesta Nacional de España
01/11/2023Todos los Santos
06/12/2023Día de la Constitución
08/12/2023Inmaculada Concepción
25/12/2023Natividad del Señor