Calendari de dies inhabiles


L'Administració General de l'Estat fixa anualment, segons estableix la llei, el calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmputs de terminis. Aquest calendari es publica abans del començament de cada any en el «Boletín Oficial del Estado» i en altres mitjans de difusió que garanteixen el seu coneixement pels ciutadans.

La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions podrà realitzar-se en el Registre electrònic d'aquesta organització durant les vint-i-quatre hores de tots els dies de l'any. A l'efecte del còmput de termini fixat en dies hàbils o naturals, i pel que fa a compliment de terminis pels interessats, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent, llevat que una norma permeta expressament la recepció en dia inhàbil.

Aquest servei podrà interrompre's pel temps imprescindible només quan concórreguen raons justificades de manteniment tècnic o operatiu. La interrupció s'anunciarà en aquesta Seu amb l'antelació que, en cada cas, resulte possible.

Día Concepto
01/01/2022Año Nuevo
06/01/2022Epifanía del Señor
18/03/2022Fiesta Local. Traslado día Sant Onofre
19/03/2022San José
14/04/2022Jueves Santo
15/04/2022Viernes Santo
18/04/2022Lunes de Pascua
24/06/2022Sant Joan
15/08/2022Asunción de la Virgen
08/09/2022Mare de Déu de la Salut
12/10/2022Fiesta Nacional de España
01/11/2022Fiesta de Todos los Santos
06/12/2022Día de la Constitución
08/12/2022Día de la Inmaculada Concepción