Calendari de dies inhàbils


L'Administració General de l'Estat fixa anualment, segons estableix la llei, el calendari de dies inhàbils a l'efecte de còmputs de terminis. Aquest calendari es publica abans del començament de cada any en el «Boletín Oficial del Estado» i en altres mitjans de difusió que garanteixen el seu coneixement pels ciutadans.

La presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions podrà realitzar-se en el Registre electrònic d'aquesta organització durant les vint-i-quatre hores de tots els dies de l'any. A l'efecte del còmput de termini fixat en dies hàbils o naturals, i pel que fa a compliment de terminis pels interessats, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent, llevat que una norma permeta expressament la recepció en dia inhàbil.

Aquest servei podrà interrompre's pel temps imprescindible només quan concórreguen raons justificades de manteniment tècnic o operatiu. La interrupció s'anunciarà en aquesta Seu amb l'antelació que, en cada cas, resulte possible.

Día Concepte
01/01/2024Any Nou
06/01/2024Epifanía del Senyor
18/03/2024Falles
19/03/2024Sant Josep
29/03/2024Divendres Sant
01/04/2024Dilluns de Pasqua
01/05/2024Festa del Treball
12/06/2024Sant Onofre
15/08/2024Assumpció de la Mare de Déu
09/10/2024Dia de la Comunitat Valenciana
12/10/2024Festa Nacional d'Espanya
01/11/2024Tots Sants
06/12/2024Dia de la Constitució
25/12/2024Nativitad del Senyor