Protecció de dades


Política de privacitat

L'Ajuntament d'Algemesí està especialment sensibilitzat amb la protecció de dades de caràcter personal. És per això que ha adequat tota la seua estructura al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal (d'ara en avant, "RGPD"), així com a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

S'informa els interessats les dades dels quals siguen tractats per l'Ajuntament d'Algemesí (d'ara en avant, els "Usuaris"), que en cas que contacte amb el mateix a través de la Seu https://sede.algemesí.es (d'ara en avant, la "Seu") o un altre mitjà anàleg per a demanar informació, assessorament, realitzar tràmits i altres activitats pròpies dels serveis municipals oferits per Ajuntament d'Algemesí, les dades abocades únicament seran tractats per a poder gestionar l'alta, registre o contestació a aquesta comunicació. La informació mai serà tractada amb una finalitat diferent per a la qual va ser recaptada.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantindre'ls actualitzats, comunicant els canvis a Ajuntament d'Algemesí.

L'Ajuntament d'Algemesí no ven, transfereix, cedeix o posa a la disposició de tercers les dades dels Usuaris sense el seu consentiment exprés previ o en compliment d'un deure legal. Quan l'Usuari facilita la seua informació de caràcter personal a l'Ajuntament d'Algemesí li està autoritzant al fet que aquesta informació siga tractada conforme a la present Política de privacitat.

Responsable: S'informa l'Usuari que les seues dades personals seran objecte de tractament per part de l'Ajuntament d'Algemesí (Responsable del tractament), amb CIF P-XXXXXXX, i direcció en Plaça Major, 3 46680 Algemesí - València.

Delegat de Protecció de dades: l'Ajuntament d'Algemesí compta amb el suport i nomenament del Delegat de Protecció de dades, les dades de contacte de les quals són: dpd@Algemesí.org.

Finalitats: El tractament de les dades personals facilitades en la Seu dependrà del formulari de recollida de dades emprat per l'Usuari. No obstant això, en cas que es referencie la present política de privacitat en qualsevol formulari, es tractaran les seues dades amb la finalitat assenyalada en aquests, destacant:

  • Oferir a l'Usuari serveis d'informació i orientació
  • Realitzar la tramitació sol·licitada per l'Usuari
  • Atendre una demanda de tràmit o servei telemàtic
  • Enviar queixes, suggeriments o incidències.

Pot comprovar totes les finalitats amb les quals l'Ajuntament d'Algemesí tracta les dades de caràcter personal en el seu Registre d'Activitats de Tractament.

Legitimació: El tractament de les dades de caràcter personal en la present Seu està legitimat en el consentiment del propi interessat quan la finalitat del tractament requerisca el mateix mitjançant una clara acció afirmativa.

No facilitar les dades o informació necessària donarà lloc al fet que el tractament de les dades de l'Usuari no puga ser dut a terme. En aquests casos, tot Usuari té dret a revocar el consentiment sense que afecte el tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada enviant un correu a dpd@Algemesí.org, indicant la seua oposició al tractament de les seues dades per a la finalitat a la qual va donar el seu consentiment.

No obstant això, s'informa els usuaris que les seues dades de caràcter personal podran ser tractats en compliment d'un deure legal de l'Ajuntament d'Algemesí, per al compliment de missions realitzades en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a l'Ajuntament d'Algemesí d'acord amb el que es disposa en cada tràmit administratiu. Per a consultar la base legitimadora per a cada activitat de tractament realitzada sobre les seues dades de caràcter personal, tenim a la seua disposició el Registre d'Activitats de Tractament.

Categoria de dades personals: Cada formulari indica quines dades són necessaris per a procedir amb els tràmits realitzats a l'Ajuntament d'Algemesí. No obstant això, pot conéixer-los detalladament accedint al Registre d'Activitats de Tractament.

Termini de supressió: les dades es mantindran durant el temps que siga necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

Destinataris: Per regla general, les dades dels Usuaris no seran cedits a tercers llevat que medie obligació legal com, per exemple, comunicacions de les seues dades al Defensor del Poble, Jutges i tribunals, Ministeri Fiscal, cossos i forces de seguretat de l'estat o interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

Pot consultar de manera concreta en cada tractament les cessions realitzades, incloses possibles transferències internacionals, consultant-lo en el nostre Registre d'Activitats de Tractament.

Decisions automatitzades: No es realitzen decisions automatitzades.

Exercici de drets: Per a exercitar els drets que procedisquen conforme a la normativa de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen) enfront del tractament de les seues dades personals, pot dirigir-se per escrit a l'adreça postal de l'Ajuntament d'Algemesí a dalt referenciada, donant-li entrada en registre central, o per correu electrònic a la següent adreça: dpd@Algemesí.org, facilitant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent. Disposa d'un procediment de reclamació en matèria de protecció de dades personals en https://sede.algemesí.org/catalogo-de-servicios/prlopd/.

Podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per a presentar una reclamació quan no considere degudament atesa la seua sol·licitud.