PORTAL DEL PROVEEDOR

Ajuntament d'Algemesi

Presentar una factura EN FACE

Aquesta tramitació serveix per a presentar les factures, a través de FACE.

PRESENTAR FACTURAe

Consultar estat de les meues factures

Acceda a su área privada para consultar sus facturas y el estado de tramitación en el que se encuentran.Acceda a consultar sus facturas y el estado en el que se encuentran.

CONSULTAR FACTURES


Informació Ajuntament d'Algemesí


És obligatòria la presentació per FACE de les factures corresponents a les següents entitats.

 • Societats anònimes
 • Societats de responsabilitat limitada
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que manquen de nacionalitat espanyola
 • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
 • Unions temporals d'empreses
 • Agrupació d'interés econòmic, Agrupació d'interés econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital de risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

En tot cas, és obligatori la presentació de factures a través de mitjans electrònics (Seu Electrònica) als següents subjectes:

 • Les persones jurídiques
 • Les entitats sense personalitat jurídica
 • Els qui exercisquen una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligataria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les Administracions Públiques en exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu, es - entendran inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representen a un interessat que estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
 • Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat públic, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada Administració.

L'Ajuntament d'Algemesí utilitza FACE com a registre de factura electrònica i a més compta amb un registre de factura electrònica propi en la Seu Electrònica Municipal.

A partir del 15 de gener de 2015 les factures dirigides a les Administracions Públiques hauran de ser electròniques. Si vosté és proveïdor de béns o serveis a l'Ajuntament d'Algemesí haurà de saber que a partir del 15 de gener de 2015 les factures hauran de ser emeses de manera electrònica i presentar-se de manera telemàtica en el registre de factura electrònica que disposarà l'Ajuntament a partir d'aquesta data dins de la Seu Electrònica Municipal.

Objecte del servei

L'objecte del present tràmit és informar els proveïdors de serveis de la nova normativa de facturació electrònica i el mètode per a utilitzar-la, informant a més dels diferents codis dels quals haurà de disposar la nova factura per a la seua correcta tramitació.


Codis de les factures


Organització Òrgan gestor Oficina Comptable Unitat tramitadora Àrea Encarregada
Ajuntament d'Algemesí L01460291 L01460291 L01460291 Ajuntament d'Algemesí

Normativa


Les factures, en general, i les factures electròniques, en particular, estan regulades pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. Aquest Reglament estableix les normes que han de complir obligatòriament les factures, tant en paper com electròniques.La llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic té com a objectiu impulsar l'ús de la factura electrònica, crear el registre comptable de factures, regular el procediment en les Administracions Públiques i les actuacions de seguiment pels òrgans competents.Entre els avantatges de la factura electrònica calen destacar la d'acurtar els cicles de tramitació, inclòs el cobrament; facilitar un accés més ràpid, àgil i fàcil a les factures emmagatzemades, millorar el servei al client; eliminar el consum de paper i el seu transport, amb el consegüent efecte positiu sobre el medi ambient, i, el més important, contribuir a la modernització de l'economia i al desenvolupament de la Societat de la Informació.Consultar resta de normativa legal i més informació:

GESTIONEU LES VOSTRES FACTURES A TRAVES DE FACE

A l'ajuntament d'Algemesí fem servir F@CE, que és el punt general de gestió de factures de l'administració general de l'estat

Gestione les seues factures facilment

EN 3 PASSOS

Presenteu i consulteu l'estat de les vostres factures electròniques, usant el sistema que usen milers d'adminisracions públicas adherides al sistema.

Descarrregueu l'aplicació

Descarregueu i configureu l'aplicació d'escriptori per gestionar les vostres factures.

Remeteu la factura

Envíeu i valideu totes les vostres factures a l'administració de forma àgil i segura.

Consulteu les vostres factures

Podeu consultar l'estat de tramitació de les vostres factures i sol·licitar-ne l'anul·lació.

Copyrights © 2022 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u