Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud per als titulars de les parades del mercat dels dissabtes - comprovació anual

(PDF) Sol·licitud per als titulars de les parades del mercat dels dissabtes - comprovació anual

L’Ajuntament compta amb la capacitat de comprovar i inspeccionar, en tot moment, l’autorització concedida. La comprovació de l’autorització es realitzarà anualment, en els mesos de novembre i desembre.

L’autorització podrà ser transmesa dins del seu període de vigència si el producte de venda és el mateix i l’autorització no s’ha transmés en l’exercici immediatament anterior.

En els casos de defunció del titular, d’impossibilitat sobrevinguda de desenvolupar l’activitat o de dissolució i cessament en l’activitat d’una persona jurídica, l’Ajuntament podrà concedir la transmissió de l’autorització a un altre titular, segons l’ordre de preferència que regula l’ordenança.

Quan es produeix una vacant, l’Ajuntament podrà oferir als titulars la possibilitat de modificar el seu emplaçament renunciant a l’actual.   

El canvi i millora de lloc es podrà sol·licitar quan es produïsquen vacants i les oferisca l’Ajuntament, que concedirà un termini de presentació d’instàncies.

 

 • Requisits
  •  

   1. Ser titular d'una parada en el mercat dels dissabtes.

   2. Els exigits en l’article 18 de l’ordenança reguladora, manifestant el seu compliment mitjançant declaració responsable en la propia sol·licitud.

   Article 18. Sol·licitud
  •  
   […]
   -    Declaració responsable firmada per la persona interessada que manifeste, almenys els punts següents:
  •  
  •  a)  El compliment dels requisits establits per a l’exercici de la venda no sedentària i de les condicions per a la comercialització dels productes que s’hi pretenguen oferir, en els termes establits en l’article 7 del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana i en l’ordenança municipal:  

  • -    Estar donada d’alta en el cens d’obligats tributaris per mitjà de la declaració censal corresponent, i en el cas que no estiga exempta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), estar al corrent en el pagament de la tarifa.

   -    Estar donada d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el règim corresponent.
    
   -    Les persones prestadores estrangeres, nacionals de països que no siguen membres de la Unió Europea, hauran d’acreditar el compliment de les obligacions establides en la legislació vigent en matèria d’autoritzacions de residència i treball per compte propi, i hauran d’acreditar la vigència dels permisos preceptius per a l’inici de l’activitat durant el període que comprenga l’autorització. En cas de caducitat durant el període d’autorització, la persona sol·licitant haurà d’aportar també un compromís de renovació dels dits permisos.
    
   -    Estar al corrent de les obligacions tributàries locals i en especial no mantindre cap deute amb la hisenda municipal per la prestació de serveis de mercat o per la imposició de sancions.
    
   -    Disposar d’instal·lacions que s’ajusten a les condicions assenyalades en l’ordenança municipal i en altres normatives que els siguen aplicables relatives a la higiene, a la seguretat i a la solidesa de les instal·lacions.
    
   -    Els productes objecte de la venda hauran de reunir les condicions per la seua normativa reguladora. En cas de productes alimentaris, serà necessari complir els requisits higienicosanitaris i de protecció dels consumidors que establisquen les reglamentacions específiques a les condicions dels productes, instal·lacions i vehicles de transport i venda, extrems que hauran de poder acreditar-se per mitjà de l’autoritat sanitària competent.
    
   -    Disposar de les factures i documents que acrediten la procedència dels productes objecte del comerç, i aportar-los a requeriment de l’administració competent en el termini que esta determine, així com complir les seues normes d’etiquetatge.
    
   -    Tindre a disposició del personal comprador, i entregar-los de manera gratuïta, fulls de reclamacions de la Generalitat en impresos normalitzats, i exposar en un cartell visible al públic que se’n disposa.
    
   -    Expedir tiquets de compra o, si és el cas, factures a les persones consumidores que ho sol·liciten, on s’incloguen les dades d’identificació del personal comerciant, del producte adquirit i el seu preu.
    
   b)  Tindre subscrita una pòlissa de responsabilitat civil de 150.000€ que cobrisca tots els danys que puguen ocasionar pel muntatge de la seua parada al mercat d’Algemesí.
    
   c)  Estar en possessió de la documentació que així ho acredite a partir de l’inici de l’activitat.
    
   d)  Mantindre el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització.
    
   [...]

 • Documentació a aportar
 •  
  • 1. Per a la comprovació anual:

       - Autoliquidació de la taxa del mercat per a la venda no sedentària.

   2. Per a la transmissió de l'autorització:

       - Fotocòpia del DNI del nou titular i del personal al seu servei, si és el cas.

       - Dos fotografíes actuals mida carnet del nou titular de la parada o del personal al seu servei, si és el cas.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u