Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud d'autorització de venda no sedentària - declaració responsable

(PDF) Sol·licitud d'autorització de venda no sedentària - declaració responsable

Amb motiu de festes o esdeveniments populars, així com per a dates determinades per l’òrgan competent, l’Ajuntament pot autoritzar l’exercici de venda no sedentària en:

1. Mercats ocasionals.

2. Parades aïllades en ubicacions fixes.

Es podrà sol·licitar en tot moment, indicant:
 

1. La denominació del mercat, la ubicació i el període de celebració.

2. La ubicació de la parada aïllada, les dimensions, els productes oferits, els dies de celebració i l’horari.

Requisits

Els exigits en l’article 18 de l’ordenança reguladora, manifestant el seu compliment i adjuntant la documentació justificativa.

Article 18. Sol·licitud

[…]

Declaració responsable firmada per la persona interessada que manifeste, almenys els punts següents:

 a)  El compliment dels requisits establits per a l’exercici de la venda no sedentària i de les condicions per a la comercialització dels productes que s’hi pretenguen oferir, en els termes establits en l’article 7 del Decret 65/2012, de 20 d’abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana i en l’ordenança municipal:  

- Estar donada d’alta en el cens d’obligats tributaris per mitjà de la declaració censal corresponent, i en el cas que no estiga exempta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), estar al corrent en el pagament de la tarifa.

- Estar donada d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social en el règim corresponent.

- Les persones prestadores estrangeres, nacionals de països que no siguen membres de la Unió Europea, hauran d’acreditar el compliment de les obligacions establides en la legislació vigent en matèria d’autoritzacions de residència i treball per compte propi, i hauran d’acreditar la vigència dels permisos preceptius per a l’inici de l’activitat durant el període que comprenga l’autorització. En cas de caducitat durant el període d’autorització, la persona sol·licitant haurà d’aportar també un compromís de renovació dels dits permisos.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries locals i en especial no mantindre cap deute amb la hisenda municipal per la prestació de serveis de mercat o per la imposició de sancions.

- Disposar d’instal·lacions que s’ajusten a les condicions assenyalades en l’ordenança municipal i en altres normatives que els siguen aplicables relatives a la higiene, a la seguretat i a la solidesa de les instal·lacions.

- Els productes objecte de la venda hauran de reunir les condicions per la seua normativa reguladora. En cas de productes alimentaris, serà necessari complir els requisits higienicosanitaris i de protecció dels consumidors que establisquen les reglamentacions específiques a les condicions dels productes, instal·lacions i vehicles de transport i venda, extrems que hauran de poder acreditar-se per mitjà de l’autoritat sanitària competent.

- Disposar de les factures i documents que acrediten la procedència dels productes objecte del comerç, i aportar-los a requeriment de l’administració competent en el termini que esta determine, així com complir les seues normes d’etiquetatge.

- Tindre a disposició del personal comprador, i entregar-los de manera gratuïta, fulls de reclamacions de la Generalitat en impresos normalitzats, i exposar en un cartell visible al públic que se’n disposa.

- Expedir tiquets de compra o, si és el cas, factures a les persones consumidores que ho sol·liciten, on s’incloguen les dades d’identificació del personal comerciant, del producte adquirit i el seu preu.

b)  Tindre subscrita una pòlissa de responsabilitat civil de 150.000€ que cobrisca tots els danys que puguen ocasionar pel muntatge de la seua parada al mercat d’Algemesí.

c)  Estar en possessió de la documentació que així ho acredite a partir de l’inici de l’activitat.

d)  Mantindre el seu compliment durant el termini de vigència de l’autorització.

[...]

Documentació a aportar

1. Per a mercats ocasionals:

    - Dades identificatives de l’associació o entitat, si és el cas, com l’escriptura de constitució, el domicili social, els representants apoderats i el NIF.

    - Fotocòpia del DNI de les persones titulars de les parades que componen el mercat.

    - Declaració responsable, de cadascuna de les parades, del compliment dels requisits exigits en l’ordenança reguladora de la venda no sedentària, i de l’assumpció de responsabilitats civils i de les derivades de la venda i de la reparació, reposició, conservació i neteja de l’espai públic utilitzat i del mobiliari urbà. 

   - Certificat de la titularitat de les explotacions agrícoles o ramaderes, dels productes que cultiva objecte de venda i dels municipis en què s’ubiquen les seues explotacions, si és el cas.

   - Factures que acrediten que els articles objecte de venda pertanyen al propi aixovar i que no han sigut adquirits expressament per a la seua revenda, si és el cas.

   - Memòria justificativa de l’esdeveniment: denominació, finalitat, lloc de celebració, dies de celebració i horari, nombre de llocs i les seues condicions, entitats participants i productes a la venda, reserva de llocs i mitjans a utilitzar.

   - Memòria de les activitats de publicitat, animació i semblants.

   - Pla d’emergència i evacuació. 

2. Per a parades aïllades en ubicacions fixes:

    - Fotocòpia del DNI.

    - Certificat d’estar d’alta en l’impost d’activitats econòmiques (IAE) corresponent a l’any en curs.

    - En el cas de persones jurídiques (societats, cooperatives, etc.), una acreditació mitjançant l’escriptura de constitució i un certificat que la persona interessada hi pertany o n’és sòcia. 

    - En el cas d’estrangers, una còpia dels permisos de residència i de treball per compte propi.

    - Certificat d’estar al corrent en el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social com a autònom.

    - Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil de 150.000€ que cobrisca tots els danys que puga ocasionar pel muntatge de la seua parada.

    - Quan es tracten de productes alimentaris, una còpia del carnet de manipulador d’aliments i l’acreditació que els productes, el seu condicionament i presentació i les instal·lacions s’ajusten al que disposa la reglamentació tecnicosanitària i la resta de normativa reguladora aplicable.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u