Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb taules - sol·licitud anual

(PDF) Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb taules - sol·licitud anual

Autorització que se sol·licita per ocupar la via pública amb taules, cadires o elements complementaris (tendals, carpes, marquesines o elements anàlegs) per a finalitat lucrativa.

Modalitat d’any natural.

Requisits

A.- Per a l’autorització d’ocupació amb taules i cadires:

- Formular declaració en què conste la superfície de l’aprofitament i els elements que s’hi instal·laran.

- Fotografia de la superfície que es pretén ocupar.

- Plànol amb delimitació de la zona on es pretén instal·lar les taules, cadires i resta de mobiliari amb indicació dels metres d’amplària de la vorera així com d'altres zones que sobreïxquen existents en la via pública.

- Autorització dels locals o superfícies afectats si se n'excedeix la superfície.

- Estar al corrent en les obligacions tributàries o de qualsevol altra classe, de caràcter municipal, imposades per les disposicions vigents.

 

B.- Per a l’autorització de tendals, carpes, marquesines o elements anàlegs:

B.1. Noves sol·licituds

- Memòria breu on s'indique les característiques del material flexible que es pretén utilitzar i/o dades constructives en el cas de tancament.

- Certificació de solidesa expedit pel fabricant.

- Plànols tancats de planta i secció.

- Plànols de situació de la façana, incloent-hi elements de mobiliari urbà que existisquen en la zona (senyals, fanals, zones enjardinades, arbres, etc.).

- Quan el tendal, marquesina o element anàleg se situe a menys d'1,50 metres de la línia de volada dels edificis serà necessària la conformitat escrita dels veïns de la primera planta de l’edifici.

B.2. Prorroga d’autorització anterior:

-Sol·licitud

-Autoliquidació de pagament de la taxa.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u