Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Confirmació de la inscripció padronal per a estrangers comunitaris

Les persones estrangeres comunitàries o amb permís de residència permanent hauran de confirmar la seua inscripció padronal cada 5 anys des de la seua alta en el Padró Municipal o des de l'última confirmació. Les persones ciutadanes comunitàries o amb règim de residència permanent que no figuren inscrits en el Registre Central d'Estrangeria, hauran de confirmar la seua inscripció cada 2 anys.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Persones ciutadanes de la Unió Europea i dels Estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, així com les que sense pertànyer a aquests països, tenen targeta de residència de règim comunitari (per ser familiars de comunitaris) i aquelles que tenen autorització de residència de llarga duració.

La confirmació de les persones menors d'edat, es realitzarà per les persones progenitores que tinguen la seua guàrdia i custòdia o, en defecte d'això, pels seus representants legals.

Requisits

Estar inscrit/a en el Padró Municipal d'Habitants i haver transcorregut 5 anys des de l'alta en el Padró Municipal o des de l'última confirmació. En el cas de persones ciutadanes comunitàries o amb règim de residència permanent que no figuren inscrits en el Registre Central d'Estrangeria, hauran de confirmar la seua inscripció cada 2 anys. 

Quan sol·licitar-ho

Les renovacions hauran de realitzar-se amb anterioritat a la data de caducitat segons el règim jurídic aplicable.

Documentació a presentar

  1. Sol·licitud específica (Descarregar formulari)
  2. Permís de residència (anvers i revers) o passaport en vigor.
  3. En el cas que la renovació es realitze pels mitjans electrònics habilitats, s'aportarà a més documentació acreditativa de la continuïtat de la seua residència en el municipi (rebut de consum elèctric o aigua de l'habitatge a nom de la persona interessada o justificant del pagament de l'últim rebut de lloguer), sense perjudici de sol·licitar qualsevol altra documentació acreditativa sobre la veracitat de la residència.

Legislació aplicable

- Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaría, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competència amb les CCAA i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u