Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Renovació de la inscripció padronal per a estrangers no comunitaris

Les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència de llarga duració (ENCSARP) hauran de renovar la seua inscripció padronal cada 2 anys des de l'alta en el Padró Municipal o des de l'última renovació.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Les persones en situació de renovació bé personalment o bé mitjançant representació que haurà d'acreditar-se per qualsevol document vàlid en dret, que deixe constància fidedigna (document notarial expedit per un notari de l'estat espanyol, o mitjançant declaració de compareixença personal de la persona interessada davant funcionari/ària públic/a competent).

La renovació de les persones menors d'edat, es realitzarà per les persones progenitores que tinguen el seu guàrdia i custòdia o, en defecte d'això, pels seus representants legals.

Requisits

Estar inscrit/a en el Padró Municipal d'Habitants i haver transcorregut 2 anys des de l'alta en el Padró Municipal o des de l'última renovació. 

Quan sol·licitar-ho

Les renovacions hauran de realitzar-se amb anterioritat a la data de caducitat segons el règim jurídic aplicable.

Documentació a presentar

  1. Sol·licitud específica (Descarregar formulari)
  2. Permís de residència (anvers i revers) o passaport en vigor.
  3. En el cas que la renovació es realitze pels mitjans electrònics habilitats, s'aportarà a més documentació acreditativa de la continuïtat de la seua residència en el municipi (rebut de consum elèctric o aigua de l'habitatge a nom de la persona interessada o justificant del pagament de l'últim rebut de lloguer), sense perjudici de sol·licitar qualsevol altra documentació acreditativa sobre la veracitat de la residència.

Legislació aplicable

- Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaría, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competència amb les CCAA i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u