Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Baixa en el Padró d'habitants d'estrangers que traslladen la residència fora d'Espanya

Tramitació de la baixa en el Padró Municipal d'habitants d'un ciutadà de nacionalitat estrangera que trasllade la seua residència fora d'Espanya.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona empadronada a Algemesí.

Requisits

Ser major d'edat o menor emancipat. En cas de menors d'edat seran els seus pares o tutors legals, qui podran demanar la baixa.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment

Documentació a presentar

 1. Sol·licitud específica (Descarregar formulari)
 2. Persones de països de la Unió Europea:
  1. Targeta de residència o certificat de ciutadà de la Unió Europea acompanyat de passaport o document d'identitat en vigor.
 3. Persones originàries de la resta de països:
  1. Targeta de residència o passaport en vigor.
 4. En cas d'actuar en representació de la persona interessada:
  1. Autorització de la persona interessada (Descarregar formulari) 
  2. Fotocòpia del document d'identitat de la persona que autoritza: DNI, passaport, targeta de residència, etc.

Legislació aplicable

- Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el Padró Municipal.

- Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol.

- Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaría, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competència amb les CCAA i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u