Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Actualització de dades en el registre municipal d'associacions

Actualització de dades en el registre municipal d'associacions

Les associacions inscrites en el Registre Municipal d'Associacions estan obligades a notificar tota modificació de les dades dins del mes següent al qual es produïsca així com la comunicació anual del pressupost i programa d'activitats, a fi de donar compliment a l'obligació prevista en l'art. 236 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RD 2568/1986, de 28 de novembre.

L'incompliment de l'obligació de comunicació podrà donar lloc a la baixa en el Registre.

 

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Estan obligades a presentar la comunicació anual totes les entitats que figuren inscrites en el Registre Municipal d'Associacions. 

Requisits

Estar inscrites en el Registre Municipal d'Associacions.

Quan sol·licitar-ho

Les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre tota modificació de les dades dins del mes següent al qual es produïsca.

El pressupost i el programa anual d'activitats es comunicaran el mes de gener de cada any.

Documentació a presentar

  1. Programa i pressupost d’activitats anuals.
  2. En cas de canvi respecte a l'any anterior, relació de persones que ocupen càrrecs directius, en la que conste: càrrec, telèfon de contacte i adreça electrònica.

Legislació aplicable

- Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RD 2568/1986, de 28 de novembre.

- Llei 14/2008, 18 de novembre, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat València.

- Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u