Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud d'inscripció en el registre municipal d'associacions

Sol·licitud d'inscripció en el registre municipal d'associacions

Sol·licitar la inscripció en el Registre Municipal d'Associacions permet a l'Ajuntament conéixer el nombre d'entitats existents en el municipi, les seues finalitats i la seua representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de foment de l'associacionisme veïnal i possibilitar, al seu torn, a les associacions inscrites, l'ús de mitjans municipals i la participació en les subvencions destinades a estes.

La inscripció de les entitats en el Registre obliga a les mateixes a notificar tota modificació de les dades dins del mes següent a què es produïsca, aixì com a presentar el pressupost i el programa anual d'activitats, que es comunicarà en el mes de gener de cada any.

L'incompliment d'estes obligacions donarà lloc a que l’ajuntament puga donar de baixa a l’associació en el Registre. En cas de dissolució de l'associació s’ha de sol·licitar la baixa al Registre.

 

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Podran obtindre la inscripció en el Registre Municipal d'Associacions Veïnals totes aquelles l'objecte de les quals siga la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi i, en particular, les associacions de veïns d'un barri o districte, les de pares d'alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals i qualssevol altres similars.

Requisits

Que no tinguen ànim de lucre.

Que els seus Estatuts contemplen un funcionament democràtic.

Que el seu domicili social es trobe en la Ciutat d’Algemesí.

Estar inscrites en el Registre General d'Associacions de la Comunitat Valenciana o altres registres públics.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment, sempre després d'obtindre la inscripció en el registre autonòmic o altres registres públics i abans de sol·licitar qualsevol subvenció municipal o ús de béns municipals.

Documentació a presentar

  1. Estatuts de l’associació.
  2. Certificat d'inscripció en el Registre General d'Associacions de la Comunitat Valenciana i altres registres públics.
  3. Relació de persones que ocupen càrrecs directius.
  4. NIF de l’associació.
  5. Programa i pressupost d’activitats anuals.
  6. Certificats del número de socis.

Legislació aplicable

- Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RD 2568/1986, de 28 de novembre.

- Llei 14/2008, 18 de novembre, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat València.

- Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu comú de les administracions públiques.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u