Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Llicència ambiental

Llicència ambiental

 1o) S’adverteix a l’interessat que el termini per a resoldre i notificar la resolució d’aquest expedient, serà de sis mesos comptadors des de la data de presentació d’aquesta sol·licitud, sempre que la documentació presentada siga completa, exacta i suficient, tal com prescriu l’art. 42 de la llei 30/1992 de 26 de novembre d’Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú en relació amb l’art. 55 de la Llei 2/2006 de 5 de maig de Control de la Contaminació i Qualitat Ambiental

2o) Se li adverteix que si per causa imputable a vosté, es paralitza el procediment, una vegada transcorregut el termini de TRES MESOS, es produirà la caducitat del mateix; procedint-se a l’arxiu de les actuacions, sense més tràmit, amb els efectes previstos en l’art. 92-1 de la Llei 30/92 de 26 de novembre.

3o) La presentació d’aquesta sol·licitud juntament amb la documentació necessària, no habilita a l’interessat per a l’exercici de l’activitat, fins que no dispose de la corresponent llicència d’instal·lació, es realitze la visita de comprovació pels tècnics municipals i es concedisca definitivament la llicència d’obertura, tal com prescriu l’art 63 de la llei 2/2006 de 5 de maig de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.

4o) Les llicències d’obertura s’entendran atorgades per silenci administratiu en el termini d’un mes, comptador des de la sol·licitud de la visita de comprovació per part de l’interessat, en el cas que no s’haja resolt expressament la llicència d’obertura.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u