Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud subvenció activitats culturals

Sol·licitud subvenció activitats culturals

Poden ser de dos tipus:

- Subvencions nominatives:  Aquelles ajudes que estan incloses en les bases d’execució dels Pressupostos Municipals.

- Subvencions concurrència competitiva.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Associacions donades d’alta al Registre Municipal d’Associacions.

Requisits

L’associació ha d’estar donada d’alta al RMA.

Quan sol·licitar-ho

L’ajuntament pot iniciar l’expedient d’atorgament d’ofici o a instància de l’interessat:

- Si s’inicia d’ofici, en el cas de les subvencions nominatives, la presentació vindrà establida en la proposta d’atorgament.

- Si s’inicia a instància de l’interessat, es podrà sol·licitar en qualsevol moment al llarg de l’any, o d’acord amb el termini marcat en les bases de la convocatòria.

Documentació a presentar

  1. Projecte anual.
  2. Certificats d’estar al corrent amb l’Agència Tributaria i la Seguretat Social.
  3. Si és la primera vegada que sol·licita una ajuda o subvenció a l'Ajuntament, paral·lelament a aquest tràmit s’ha de realitzar la tramitació del "Manteniment de Tercers", on figurarà el compte bancari del titular, en l'apartat PROVEÏDORS del catàleg de tràmits de la seu electrònica.

Legislació aplicable

- Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u