Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Comunicació d'activitat innòcua

Comunicació d'activitat innòcua

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A AQUEST TRÀMIT

  • Còpia del DNI. Si és persona jurídica, una còpia del document de constitució de la societat (art. 66 de la Llei 39/2015) i dels poders de representació de qui firma.
  • Còpia de l'escriptura de propietat o contracte de compravenda o lloguer del local, segons procedisca.
  • Certificat de compatibilitat urbanística FAVORABLE  (art. 22 de la Llei 6/2014).
  • Memòria descriptiva del local, de l'activitat i les instal·lacions (segons el model normalitzat per l'Ajuntament Formulari de memòria descriptiva per a comunicació d'activitat innòcua), o memòria realitzada per tècnic competent.
  • Els plànols que procedisquen segons el tipus d'activitat. Com a mínim, un plànol de distribució a escala 1:100 o un croquis que indique les dimensions (s'hi han d'incloure les principals instal·lacions: aire condicionat, ventilació, llums d'emergència, sanitaris, extintors, quadre elèctric, etc.).
En cas de voler utilitzar per a la memòria descriptiva el formulari normalitzat per l'ajuntament, el podeu descarregar des del següent enllaç:    Formulari de memòria descriptiva
Tant la memòria com els plànols han d'estar signats per la persona sol·licitant o per personal tècnic competent. En aquest darrer cas, cal aportar la declaració responsable del tècnic segons el model normalitzat juntament amb la còpia del DNI, tal com estableix el RD 1000/2010, de 5 dagost, sobre el visat col·legial obligatori.
A més de la documentació anterior i si escau:
  • Còpia de les autoritzacions o comunicacions que siguen legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable a l'activitat: legalització de les instal·lacions (certificat d'instal·lació elèctrica en baixa tensió, protecció contra incendis, aire condicionat, etc.) davant d'Indústria, Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors, Registre General Sanitari, Autorització sanitària de centres i serveis sanitaris, Autorització de funcionament del centre educatiu, Autorització d'establiments d'òptica i farmacia, etc.

 

ANNEX III LLEI 6/2014

 CONDICIONS PER A DETERMINAR LA INCLUSIÓ D'ACTIVITATS EN EL RÈGIM DE COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS INNÒCUES
 
 Es tractarà d'una comunicació d'activitat innòcua quan l'activitat complisca totes les condicions que s'indiquen a continuació:
1. Sorolls i vibracions
1.1. Les activitats en què per a complir els nivells màxims de transmissió -siga aèria o siga estructural, en ambients interiors o exteriors- establits en la normativa vigent en matèria de soroll ambiental hi haja prou a utilitzar com a única mesura correctora contra sorolls la simple absorció dels seus paraments i coberta (tancaments) o evitant per a això mantindre una part de les superficies obertes.
1.2. Les activitats amb un nivell mitjà de pressió sonora estandarditzat, ponderat A, del recinte que siga menor de 70 dBA.
1.3. Les activitats que disposen d'elements motors o electromotors la potència dels quals siga igual o inferior a 9 CV, considerant el següent:
 - La potència electromecànica estarà determinada per la suma de la potència dels motors que accionen les màquines i aparells que formen part de l'activitat.
 - Queden exclosos del còmput els elements auxiliars de la instal· lació no destinats directament a la producció: ascensors, enllumenat, instal·lacions de ventilació forçada, instal·lacions d'aire condicionat de caràcter domèstic, etc.
 - No s'avaluarà com a potència la corresponent a les màquines portàtils el nombre de les quals no siga superior a 4, ni la potència individual de les quals siga inferior a 0,25 kW.
1.4. Les activitats en què s'instal·len equips d'aire condicionat si compleixen algun dels requisits següents:
 - Quan les unitats compressores s'ubiquen a l'interior del local, independentment de la seua potència.
 - Quan la potència instal·lada siga inferior a 9 CV amb independència de la seua ubicació.
2. Olors, fums i/o emanacions
2.1. Aquelles en què per a evitar fums i olors siga prou renovar l'aire per mitjà de bufadors.
2.2. Aquelles en què no hi haja combustions o altres processos físics o químics que originen emanacions de gasos, vapors i pols a l'atmosfera.
3. Contaminació atmosfèrica
3.1. Aquelles que no estiguen incloses en el Catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera contingut en l'annex IV de la Llei 34/2007, de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera, actualitzat pel Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, en cap dels grups A, B i C, o la normativa que la substituïsca o complemente.
4. Abocaments d'aigües residuals i/o de residus
4.1. Aquelles que no requerisquen cap tipus de depuració prèvia de les aigües residuals per al seu abocament a la xarxa de clavegueram i/o el seu abocament siga exclusivament d'aigües sanitàries.
4.2. Aquelles que no produïsquen residus o que produïsquen residus assimilables als residus domèstics.
5. Radiacions ionitzants
5.1. Aquelles que no siguen susceptibles d'emetre cap radiació ionitzant.
6. Incendis
6.1. Amb caràcter general, totes les activitats la càrrega tèrmica ponderada de les quals siga inferior a 100 Mcal/m².
7. Per manipulació de substàncies perilloses o generació de residus perillosos
7.1. Les activitats que no utilitzen, manipulen ni generen substàncies o residus considerats com a perillosos d'acord amb el que disposa l'annex III de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, o l'annex I del Reglament (CE) 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i es deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) 1907/2006.
8. Explosió per sobrepressió i/o deflagració
9. Risc de legionel·losi
9.1. Les activitats que no disposen d'instal·lacions industrials subjectes a programes de manteniment incloses en l'article 2 del RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
 
Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u