Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Llicència ambiental Certificat de Compatibilitat Urbanística

Amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència ambiental, haurà de sol·licitar-se l'expedició d'un certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i amb les ordenances municipals corresponents. En el supòsit que no s'expedisca en el termini indicat, el titular podrà presentar la sol·licitud de llicència ambiental, amb indicació de la data en què va sol·licitar el certificat de compatibilitat urbanística.

 - El certificat haurà d’emetre’s en el termini màxim de trenta dies, comptadors de la data de la seua sol·licitud, acompanyant els documents que reglamentàriament s’establisquen. En el supòsit que no s’expedisca en el termini indicat, el titular podrà presentar la sol·licitud de llicència ambiental amb indicació de la data en què va sol·licitar el certificat de compatibilitat urbanística.

- Estan subjectes a llicència ambiental aquelles activitats que no estan subjectes al règim d’autorització ambiental i, a més a més, estiguen incloses al nomenclàtor d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses aprovat pel decret 54/90 de 26 de març del Consell de la Generalitat.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u