Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud ajudes remodelació de façanes en establiments comercials

Sol·licitud ajudes remodelació de façanes en establiments comercials

Se subvencionarà el 50% de la despesa, amb un límit de 1.500 € per sol·licitant de les actuacions subvencionables realitzades:

 1. Obres de renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries, cristalleria i pintura exteriors.
 2. Obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local.
 3. Renovació, i/o substitució de la lluminària convencional o fluorescent per lluminàries LED, per millorar l'eficiència lumínica i disminuir el consum elèctric. (També la instal·lació de nova sempre que siga amb l’objectiu de millorar la imatge i visibilitat exterior de l’establiment).
 4. Canvi de lones, tendals i altres elements de protecció de la façana i l’entrada de l'establiment.
 5. Substitució de la retolació en valencià per una nova, o canvi de la retolació exterior de castellà a valencià.

 

En cap cas l’import de les ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses  justificades pels beneficiaris.

 

REQUISITS PER A SER PERSONA BENEFICIÀRIA

Les persones autònomes, les microempreses i pimes del sector comercial beneficiaris de la subvenció, hauran de reunir els següents requisits

 1. Que vagen a realitzar o hagen realitzat alguna de les accions subvencionables establertes en la present convocatòria amb un pressupost màxim de 3.000 € per sol·licitant i establiment.
 2. Que el sol·licitant figure d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) en aquest municipi, en el local on es van a dur a terme les actuacions subvencionables.
 3. Que l’Ajuntament d’Algemesí haja expedit una llicència d’activitat per a l’establiment on es vagen a dur a terme les actuacions, a nom del titular de l’activitat comercial en el local i coincident amb IAE aportat.
 4. No haver sigut beneficiari de l’ajuda per a remodelació façanes establiments en casc urbà convocada per l’Ajuntament d’Algemesí el 9 de desembre de 2021 per la mateixa actuació.
 5. Estar en possessió del document de qualificació artesana (DQA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat Valenciana o que l'activitat s’enquadre en alguna de les següents agrupacions de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), segons el Reial Decret Legislatiu 1175/1990 de 28 de setembre (BOE 234 de 29 de setembre de 1990):
  1. Agrupació 64: Comerç al detall de productes alimentosos realitzat en establiments permanents. S’exceptuen:
   1. El grup 647.4 (Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentosos i begudes en règim d'autoservei o mixt en supermercats, denominats sí quan la superfície de la seua sala de vendes siga igual o superior a 400 metres quadrats.).
   2. L'epígraf 647.5 (Productes alimentosos i begudes en màquines).
  2. Agrupació 65: Comerç al detall de productes industrials no alimentosos realitzat en establiments permanents. S’exceptuen:
   1. L’epígraf 652.1 Farmàcies: Comerç al detall de medicaments, productes sanitaris i d'higiene personal.
  3. Agrupació 67: Serveis d’alimentació: S’exceptuen:
   1. L’epígraf 67.7 Serveis prestats pels establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora d'aquests establiments. Altres serveis d'alimentació..
  4. Agrupació 68: Serveis d’hostalatge.
  5. Agrupació 69: Reparacions.
  6. Grup 751.5:     Greixatge i llavat de vehicles.
  7. Agrupació 76: Telecomunicacions.
  8. Agrupació 83: Auxiliars financers i d’Assegurances. Activitats Immobiliàries. S’exceptuen:
   1. L’epígraf 63.1 Auxiliars financers.
  9. Agrupació 84: Serveis prestats a les empreses.
  10. Agrupació 86: Lloguer de béns immobles.
  11. Agrupació 92: Serveis de sanejament, neteja i semblants.
  12. Agrupació 93: Educació i investigació.
  13. Epígraf 94.5: Consultes i clíniques veterinàries.
  14. Epígraf 96.7: Instal·lacions esportives i escoles i serveis de perfeccionament de l'esport.
  15. Agrupació 97: Serveis personals.
 6. No trobar-se sotmeses a cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
 7. No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament d’Algemesí. Aquest requisit s'ha de complir des de la data de presentació de la so·licitud fins a la data del pagament de la subvenció.
 8. Haver justificat qualsevol subvenció que li haja estat concedida amb anterioritat per l'Ajuntament d’Algemesí, sempre que hi haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

EXCLUSIONS: Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.

 

AJUDES DE MÍNIMS

Declaració de les ajudes rebudes o sol·licitades en concepte de minimis durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs (aquesta declaració està inclosa en el formulari electrònic). La informació que se li requerirà per a emplenar aquest apartat serà la següent: 

 • Organisme concedent.
 • Convocatòria (Detallar la data de publicació de la convocatòria en el butlletí oficial corresponent (BOE, DOGV....).
 • Any de concessió.
 • Import concedit

Referent a això INFORMAR QUE SÓN AJUDES DE MÍNIMIS: 

 • EAUCOV 2020 DE LA GENERALITAT VAN SER CONCEDIDES EN RÈGIM DE MINIMIS, per la qual cosa haurà de fer-ho constar si la va cobrar. En aqueix supòsit, i a tall d'exemple per a completar els camps, haurà de consignar les següents dades. Organisme concedent: LABORA. Convocatòria: DOGV 04/04/2020 Any de concessió: 2020. Import concedit: 1.500 o 750 (el que haja percebut).
 • EMPCOV 2021. Organisme concedent: LABORA. Convocatòria: DOGV 02/02/2021. Import concedit: (el que haja percebut).

 

OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Són obligacions de qui es beneficia de la subvenció:
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la normativa vigent en matèria de subvencions.
 • Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions recollides en les presents normes
 • Reintegrar els fons rebuts en cas de no complir amb els requisits i condicions i obligacions establertes en les normes.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR

 • Certificació actualitzada de situació censal que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i el del local de desenvolupament de l'activitat.
 • Contracte de lloguer de l’establiment on es van a realitzar les obres o la remodelació, si és el cas.
 • El DQA actualitzat i vàlidament expedit, si és el cas.
 • Projecte de les actuacions. Aquest document ha de recollir:
  1. Explicació del projecte.
  2. Documents gràfics que mostren l'estat inicial de l'establiment.
  3. Els permisos i llicències si foren necessaris.
  4. Pressupost.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR EN CAS DE TRAMITAR LA SOL·LICITUD A TRAVÉS D'UN REPRESENTANT

 • Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica, que haurà de descarregar, emplenar i signar electrònicament ABANS D'INICIAR EL TRÀMIT ELECTRÒNIC.  (Descarregar formulari)

 

MANTENIMENT DE TERCERS

Si és la primera vegada que sol·licita una ajuda o subvenció a l'Ajuntament, paral·lelament a aquest tràmit s’ha de realitzar la tramitació, on figurarà el compte bancari del titular, en l'apartat PROVEÏDORS dels tràmits en línia de la seu electrònica.

                

MÉS INFORMACIÓ: https://www.algemesi.es/pagina/ajudes-remodelacio-facanes-destabliments-comercials-casc-urba-2022

 

 

Copyrights © 2022 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u