Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud d'ajudes per a la millora de façanes en establiments comercials en nucli urbà

Sol·licitud d'ajudes per a la millora de façanes en establiments comercials en nucli urbà.

Se subvencionarà el 60% de la despesa, amb un límit de 1.080 € per sol·licitant de les actuacions subvencionables realitzades.

Se subvencionarà el 75% de la despesa, amb el límit de 1.350 € en els casos següents: 

 1. Sol·licitants que hagen participat en actuacions de promoció i dinamització econòmica i comercial, inclosa la formació en digitalització i altres d’anàloga relació, organitzades per associacions o entitats empresarials i comercials locals. Aquestes situacions es justificaran aportant, juntament amb la sol·licitud, certificats expedits per les associacions i entitats empresarials i comercials locals.

 2. Sol·licitants que hagen participat en actuacions de promoció i dinamització econòmica i comercial organitzades per l'Ajuntament d'Algemesí.

En el cas de concentracions comercials, la subvenció aplicable s'ajustarà seguint un factor multiplicador de 2 respecte al límit de 1.080 € establert. Per tant, el límit serà de 2.160 € per a les actuacions subvencionables realitzades per aquestes.

Actuacions subvencionables:

 1. Obres de renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries, cristalleria i pintura exteriors o recol·locació d'instal·lacions fora de façana.
 2. Obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local.
 3. Renovació, i/o substitució de la lluminària convencional o fluorescent per lluminàries LED, per millorar l'eficiència lumínica i disminuir el consum elèctric. (També la instal·lació de nova sempre que siga amb l’objectiu de millorar la imatge i visibilitat exterior de l’establiment).
 4. Canvi de lones, tendals i altres elements de protecció de la façana i l’entrada de l'establiment.
 5. Substitució o canvi de la retolació exterior.
 6. Reubicació del cablejat existent en les façanes. Aquestes actuacions poden incloure la instal·lació de bandejats per ocultar els cables o la reubicació dels mateixos.

En el cas d’entitats que gestionen concentracions comercials, com podrien ser comunitats de propietaris de passatges comercials, les actuacions poden incloure:

 1. Renovació de la retolació dels comerços per aconseguir una imatge uniforme. Aquesta retolació ha de ser igual per a tots els comerços, amb format de banderola (rígida o de qualsevol tipus, com lona), per a que tots els comerços de la concentració comercial tinguen la mateixa retolació per mantenir una coherència visual.

 2. Instal·lació de càmeres de seguretat. (Sempre i quan l’empresa proveïdora estiga habilitada per a la instal·lació de càmeres de seguretat per la Direcció General de la Policia).
 3. Millora de la lluminària.
 4. Renovació del paviment.

 5. Altres millores estètiques com la restauració de elements comuns destacables.

En cap cas l’import de les ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses  justificades pels beneficiaris.

 

REQUISITS PER A SER PERSONA BENEFICIÀRIA

Les persones físiques i persones jurídiques, cooperatives, societats civils, comunitats de béns legalment constituïdes i altres entitats sense personalitat jurídica, del sector comercial beneficiaris de la subvenció, hauran de reunir els següents requisits

 1. Que vagen a realitzar o hagen realitzat alguna de les accions subvencionables establertes en la present convocatòria.
 2. Que el sol·licitant figure d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) en aquest municipi, en el local on es van a dur a terme les actuacions subvencionables.
 3. Que l’Ajuntament d’Algemesí haja expedit una llicència d’activitat per a l’establiment on es vagen a dur a terme les actuacions, a nom del titular de l’activitat comercial en el local i coincident amb IAE aportat.
 4. No haver sigut beneficiari de l’ajuda per a remodelació façanes establiments en casc urbà convocada per l’Ajuntament d’Algemesí en els exercicis 2021, 2022 i 2023 pel mateix objecte o actuació pel/s qual/s sol·licita l'ajuda en l'exercici 2024.
 5. Haver eliminat els elements impropis de les façanes o que s'intervinga sobre ells per a adequar-se a la normativa urbanística vigent. Per exemple, de conformitat amb la normativa municipal que regula les instal·lacions en les façanes, respecte a les instal·lacions d’aparells d’aire condicionat, com que la normativa no permet la instal·lació vista dels aparells, es una condició per atorgar la subvenció el que s’integre la instal·lació amb el rètol o que es cobrisca amb una reixeta o material del color de la façana de manera que quede integrat. Els serveis tècnics de l'Ajuntament revisaran aquestes adaptacions i la concessió de l'ajuda estarà condicionada a l'informe favorable que aquests emeten.
 6. Complir amb el PGOU i el Catàleg de Béns i Espais Protegits que forma part del document del Pla General del terme municipal d’Algemesí, tots dos disponibles al Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Algemesí. Els serveis tècnics de l'Ajuntament revisaran aquest compliment i la concessió de l'ajuda estarà condicionada a l'informe favorable que aquests emeten.
 7. Que l'activitat s’enquadre en alguna de les següents agrupacions de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), segons el Reial Decret Legislatiu 1175/1990 de 28 de setembre (BOE 234 de 29 de setembre de 1990):
  1. Agrupació 64: Comerç al detall de productes alimentosos realitzat en establiments permanents. S’exceptuen:
   1. El grup 647.4 (Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentosos i begudes en règim d'autoservei o mixt en supermercats, denominats sí quan la superfície de la seua sala de vendes siga igual o superior a 400 metres quadrats.).
   2. L'epígraf 647.5 (Productes alimentosos i begudes en màquines).
  2. Agrupació 65: Comerç al detall de productes industrials no alimentosos realitzat en establiments permanents. S’exceptuen:
   1. L’epígraf 652.1 Farmàcies: Comerç al detall de medicaments, productes sanitaris i d'higiene personal (Sols si l’establiment farmacèutic té activitat de venta de productes, inclosa en les agrupacions relacionades, podrà participar).
  3. Agrupació 67: Serveis d’alimentació: S’exceptuen:
   1. L’epígraf 67.7 Serveis prestats pels establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora d'aquests establiments. Altres serveis d'alimentació..
  4. Agrupació 68: Serveis d’hostalatge.
  5. Agrupació 69: Reparacions.
  6. Grup 751.5:     Greixatge i llavat de vehicles.
  7. Grup 755:        Agències de viatge.
  8. Agrupació 76: Telecomunicacions.
  9. Agrupació 83: Auxiliars financers i d’Assegurances. Activitats Immobiliàries. S’exceptuen:
   1. L’epígraf 83.1 Auxiliars financers.
  10. Agrupació 84: Serveis prestats a les empreses.
  11. Agrupació 86: Lloguer de béns immobles.
  12. Agrupació 92: Serveis de sanejament, neteja i semblants.
  13. Agrupació 93: Educació i investigació.
  14. Epígraf 94.5: Consultes i clíniques veterinàries.
  15. Epígraf 96.7: Instal·lacions esportives i escoles i serveis de perfeccionament de l'esport.
  16. Agrupació 97: Serveis personals.
 8. Que, amb independència de l’activitat que porten a terme (és a dir, estat donat d’alta en un dels IAE anteriors o no), estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat Valenciana.
 9. No trobar-se sotmeses a cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, trobar-se al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
 10. No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament d’Algemesí. Aquest requisit s'ha de complir des de la data de presentació de la so·licitud fins a la data del pagament de la subvenció.

Una mateixa empresa haurà de realitzar una sol·licitud de subvenció per cadascun dels establiments comercials dels que dispose, que podrà abastar una o diverses actuacions subvencionables.

EXCLUSIONS: Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.

 

OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Són obligacions de qui es beneficia de la subvenció:
 • Sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent normativa en matèria de subvencions, així com facilitar a l'Ajuntament d’Algemesí aquelles dades i informació que siguen necessaries per tal d'acreditar el compliment de requisits o criteris de valoració.
 • Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions recollides en les presents normes. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió i eventualment a la seua revocació.
 • Procedir a el reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l'article 37 de la Llei General de Subvencions, i en particular, per haver obtingut la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho haguen impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer que preveu l'article 14 de la Llei General de Subvencions.
 • Complir les restants obligacions que detalla l'article 14 de la Llei General de Subvencions.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR

 • Certificació actualitzada de situació censal que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i el del local de desenvolupament de l'activitat.
 • Contracte de lloguer de l’establiment on es van a realitzar les obres o la remodelació, si és el cas.
 • El DQA actualitzat i vàlidament expedit, si és el cas.
 • Projecte de les actuacions. Aquest document ha de recollir:
  1. Explicació del projecte.
  2. Documents gràfics que mostren l'estat inicial de l'establiment.
  3. Pressupost.
 • En cas de societats sense personalitat jurídica, document de constitució en què conste la persona representant apoderada per complir les obligacions que conté la Llei general de subvencions.
 • En cas d'optar a l'ajuda del 75% de la despesa, per actuacions realitzades per  les associacions i entitats empresarials i comercials, certificat d’aquestes on s’indique la actuació o actuacions de dinamització econòmica i comercial que ha realizat l’interessat.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR EN CAS DE TRAMITAR LA SOL·LICITUD A TRAVÉS D'UN REPRESENTANT

 • Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica, que haurà de descarregar, emplenar i signar electrònicament ABANS D'INICIAR EL TRÀMIT ELECTRÒNIC.  (Descarregar formulari)

 

MANTENIMENT DE TERCERS

Si és la primera vegada que sol·licita una ajuda o subvenció a l'Ajuntament, paral·lelament a aquest tràmit s’ha de realitzar la tramitació, on figurarà el compte bancari del titular, en l'apartat PROVEÏDORS dels tràmits en línia de la seu electrònica.

                

MÉS INFORMACIÓ:  https://www.algemesi.es/pagina/ajudes-remodelacio-facanes-destabliments-comercials-nucli-urba-2024

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u