Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud de participació en els Premis Literaris Ciutat d'Algemesí

Sol·licitud de participació en els Premis Literaris Ciutat d'Algemesí

Per a la realització d'aquest tràmit el sol·licitant necessita disposar de certificat digital.

En cas contrari pot atorgar poder de representació perquè es puga actuar en el seu nom en la realització d'aquest tràmit de la següent manera:

a) Abans de començar haurà de descarregar i completar el següent formulari:    Poder de representació

b) Una vegada complimentat, inicie el tràmit, seguisca les indicacions i adjunte el formulari, juntament amb la resta de documentació que cal aportar, en el Pas 3.

 

I. Beneficiaris:

Poden optar al Premi tots els escriptors i escriptores, qualsevol que siga la seua nacionalitat, que presenten obres de narrativa originals i inèdites, escrites en valencià i adequades als lectors infantils (8-12 anys).

 

II. Modalitats:

S’estableixen dues modalitats:

NARRATIVA INFANTIL:

L’extensió de les obres de narrativa no serà inferior a 30 pàgines, ni superior a 70 pàgines (DIN A4). La mida de la lletra serà de 12 punts, la tipografia Arial i l’interlineat de doble espai obligatòriament.

POESIA INFANTIL:

L’extensió de les obres de poesia no serà superior a 500 versos.

 

III. Premis:

La dotació serà de 3.000 € per modalitat, sobre els quals s’aplicaran els impostos i les retencions corresponents previstes en la legislació vigent. Els premis no són una bestreta dels drets d’autor.

 

IV. Sol·licituds:

La sol·licitud de participació i la presentació de la documentació pertinent es farà obligatòriament a través de la seu electrònica de l’ajuntament d’Algemesí (https://sede.algemesi.es), a l’apartat CULTURA I OCI del catàleg de tràmits.

 

V. Documentació que cal adjuntar:

En tot cas:

  1. Obra en format PDF, signada amb pseudònim.

Si és el cas:

  1. Full de representació i còpia del DNI de l’interessat (Si tramita la sol·licitud a través d'un representant).

 

Copyrights © 2023 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u