Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Modificació dades personals en el padró d'habitants

(PDF) Actualitzar o modificar les dades personals que consten en el Padró Municipal d'Habitants, excepte la direcció, que haurà de sol·licitar-se amb el tràmit de "Canvi de domicili en el Padró Municipal d'Habitants".

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Qualsevol persona que estiga empadronada en Algemesí.

Requisits

Ser persona major d’edat o menor emancipat i estar empadronada en Algemesí.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment

Documentació a presentar

 1. Sol·licitud específica (Descarregar formulari)
 2. En cas de modificació de dades en relació als estudis:
  1. Títol o certificat d'estudis.
 3. En cas de modificació de dades personals (nom, cognoms, data de naixement, lloc de naixement, sexe...):
  1. Document que acredite tal modificació: DNI, passaport, llibre de família, partida de naixement, certificat del jutjat, etc.
 4. En cas d'actuar en representació de la persona interessada:
  1. Autorització de la persona interessada (Descarregar formulari) 
  2. Fotocòpia del document d'identitat de la persona que autoritza: DNI, passaport, targeta de residència, etc.

Legislació aplicable

- Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el Padró Municipal.

- Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol.

- Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaría, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competència amb les CCAA i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u