Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Alta per naixement en el padró d'habitants

Alta per naixement en el padró d'habitants

Recordeu que abans d'empadronar un xiquet o xiqueta cal anar al Registre Civil per inscriure'l.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Pare, mare o tutor legal.

Requisits

Estar inscrit al Registre Civil.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

  1. Sol·licitud específica
  2. Llibre de família o acta de naixement.
  3. Documentació d'identitat del pare, la mare o els tutor legal que firme la sol·licitud de l'alta.
  4. En cas que un dels progenitors o tutors no residisca al domicili on s'empadrona el menor, caldrà la seua autorització (l' autorització consta en la sol·licitud i s'haurà de firmar on posa "El/LA REPRESENTANT") i còpia del seu document d'identitat (DNI, passaport, targeta de residència o NIE).

Legislació aplicable

- Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el Padró Municipal.

- Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol.

- Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaría, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competència amb les CCAA i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

 

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u