Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud d'ajudes per a la millora de façanes en polígons industrials

Sol·licitud d'ajudes per a la millora de façanes en polígons industrials

L’ajuda podrà cobrir fins al 100% del cost de l’actuació subvencionada, amb un límit de 5.000 euros per sol·licitant.

En el cas que la suma dels imports sol·licitats per empreses d’un mateix polígon, que reunisquen els requisits per a accedir a les ajudes, siga inferior a l'import objecte de la convocatòria per al polígon en qüestió, o, en cas de revocació, minoració o renúncia de l’ajuda concedida, aqueix import es podria prorratejar entre les persones beneficiàries en proporció als pressupostos ajustats de les actuacions subvencionables. Això podria permetre que el límit inicial de 5.000 euros per sol·licitant se supere, fins a aconseguir el màxim subvencionable per a eixe polígon.

Actuacions subvencionables:

 1. Millora de la imatge exterior de les façanes: sanejament del revestiment, pintura, renovació o instal·lació de persianes, portes de garatge o tancament de la nau, així com la millora de les zones verdes.
 2. Renovació o substitució de rètols.

 3. Substitució de lones, tendals i altres elements de protecció de la façana i l’entrada de la nau.
 4. Renovació, i/o substitució de la lluminària convencional o fluorescent per lluminàries LED, amb l'objectiu de millorar l'eficiència luminosa i reduir el consum elèctric. (Això també inclou la instal·lació de noves lluminàries, sempre que siga per millorar la imatge i visibilitat exterior de l’establiment).

En cap cas l’import de les ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses  justificades pels beneficiaris.

 

REQUISITS PER A SER PERSONA BENEFICIÀRIA

Són beneficiaris finals d'aquestes ajudes les persones físiques, persones jurídiques, cooperatives, societats civils, comunitats de béns legalment constituïdes i altres entitats sense personalitat jurídica, titulars d’una activitat econòmica situada en:

 • Polígon Industrial Cotes
 • Polígon Industrial Pepe Miquel
 • Polígon Industrial Nucli
 • Polígon industrial de Xara
 • Zona industrial Av. Guadassuar

i que acompleixen els següents requisits:

 1. Que vagen a realitzar o hagen realitzat alguna de les accions subvencionables establertes en la present convocatòria.
 2. Figurar d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) en aquest municipi en la nau on es realitza la millora..
 3. Estar en possessió de la corresponent llicència d’activitat.
 4. Que el domicili fiscal de l’empresa siga el mateix que el de l’activitat.
 5. No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies a data de presentació instància recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, que estiguin al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i amb l’Ajuntament d’Algemesí. El requisit de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions i l'article 171 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, es pot acreditar mitjançant una declaració responsable de la persona beneficiària.
 6. No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament d’Algemesí. Aquest requisit s'ha de complir des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció.
 7. No ser deutors per resolució de procedència de reintegrament de subvencions.
 8. No haver sigut beneficiari de les ajudes per a remodelació façanes en polígons industrials convocada per l’Ajuntament d’Algemesí en els exercicis 2021, 2022  i 2023 pel mateix objecte o actuació pel/s qual/s sol·licite l’ajuda en l’exercici 2024.
 9. Complir amb el PGOU i el Catàleg de Béns i Espais Protegits que forma part del document del Pla General del terme municipal d’Algemesí, tots dos disponibles al Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Algemesí.

 

EXCLUSIONS

Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.

 

AJUDES DE MÍNIMS

Declaració de les ajudes rebudes o sol·licitades en concepte de minimis durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs (aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs en el formulari telemàtic)

La informació que se li requerirà per a emplenar aquest apartat serà la següent:

• Organisme concedent

• Convocatòria (Detallar la data de publicació de la convocatòria en el butlletí oficial corresponent (BOE, DOGV....)

• Any de concessió

• Import concedit

 

Referent a això INFORMAR QUE SÓN AJUDES DE MÍNIMS:

- EAUCOV, EMPCOV, EAUTOE, EAUTOP, EAUTOM, DE LA GENERALITAT

- AJUDES REMODELACIÓ DE FAÇANES EN POLÍG. INDUSTRIALS DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESI, EXERCICIS 2021, 2022 i 2023.

 

OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Són obligacions de qui es beneficia de la subvenció:

 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la normativa vigent en matèria de subvencions.
 • Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions recollides en les presents normes.
 • Reintegrar els fons rebuts en cas de no complir amb els requisits i condicions i obligacions establertes en les normes.
 • Complir les restants obligacions que detalla l'article 14 de la Llei General de Subvencions.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

 • Certificació actualitzada de situació censal que indique l'activitat econòmica amb la seua data d'alta, el domicili fiscal i el del local de desenvolupament de l'activitat. El domicili fiscal de l’empresa ha de coincidir amb el de l’activitat.
 • Contracte de lloguer de la nau on es van a realitzar les obres o la remodelació, si és el cas.
 • Projecte de les actuacions. Aquest document ha de recollir:
  1. Explicació del projecte.
  2. Documents gràfics que mostren l’estat inicial de la nau.
  3. Pressupost.
 • En cas de societats sense personalitat jurídica: persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que com a beneficiari li corresponen a l’entitat.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR (en cas de tramitar la sol·licitud a través d’un representant)

 • Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica (Descarregar formulari). S’ha d’adjuntar amb la signatura digital d’ambdues parts que atorga el poder.

 

MANTENIMENT DE TERCERS

Si és la primera vegada que sol·licita una ajuda o subvenció a l'Ajuntament, paral·lelament a aquest tràmit s’ha de realitzar la tramitació, on figurarà el compte bancari del titular, en l'apartat PROVEÏDORS del catàleg de tràmits de la seu electrònica.

 

MÉS INFORMACIÓ: https://www.algemesi.es/es/pagina/ajuda-millora-facanes-poligons-industrials-2024

 

 

 

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u