Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Ajudes per a remodelació de façanes en polígons industrials

Ajudes per a remodelació de façanes en polígons industrials

Se subvencionarà el 50% de la despesa, amb un límit de 2.500€ per sol·licitant de les actuacions subvencionables realitzades:

 • Millora de la imatge de la imatge exterior.
 • Renovació de retolació
 • Canvi de lones, tendals i altres elements de protecció de la façana i l’entrada de la nau.
 • Renovació i substitució de la lluminària convencional o fluorescent per lluminàries LED, per millorar l'eficiència lumínica, disminuir el consum elèctric. (També la instal·lació de nova sempre que siga amb l’objectiu de millorar la imatge i visibilitat exterior).

En cap cas l’import de les ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses  justificades pels beneficiaris.

 

REQUISITS PER A SER BENEFICIARI

Són beneficiaris finals d'aquestes ajudes els autònoms o empreses, titulars d’una activitat econòmica situada en:

 • Polígon industrial de Xara
 • Polígon Industrial Copal
 • Polígon Industrial Nucli
 • Zona Industrial Av. Almussafes
 • Polígon Industrial Cotes (sectors A i B)
 • Polígon Industrial Pepe Miquel

 

i que acompleixen els següents requisits:

 1. Figurar d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'activitats Econòmiques (IAE) en aquest municipi,
 2. Estar en possessió de la corresponent llicència d’activitat o estar explotant-la segons cessió comunicada a l’Ajuntament d’Algemesí.
 3. No trobar-se incurses en cap de les circumstàncies a data de presentació instància recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, que estiguin al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i amb l’Ajuntament d’Algemesí. El requisit de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions i l'article 171 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, es pot acreditar mitjançant una declaració responsable de la persona beneficiària.
 4. No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament d’Algemesí. Aquest requisit s'ha de complir des de la data de presentació de la sol·licitud fins a la data del pagament de la subvenció.
 5. Haver justificat qualsevol subvenció que li haja estat concedida amb anterioritat per l'Ajuntament d’Algemesí, sempre que hi haja finalitzat el corresponent termini de justificació.

 

EXCLUSIONS

Queden excloses les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics, així com les associacions, fundacions i, en general, les entitats sense ànim de lucre.

 

AJUDES DE MÍNIMIS

Declaració de les ajudes rebudes o sol·licitades en concepte de minimis durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs (aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs en el formulari telemàtic)

La informació que se li requerirà per a emplenar aquest apartat serà la següent:

• Organisme concedent

• Convocatòria (Detallar la data de publicació de la convocatòria en el butlletí oficial corresponent (BOE, DOGV....)

• Any de concessió

• Import concedit

 

Referent a això INFORMAR QUE SÓN AJUDES DE MÍNIMIS:

- EAUCOV 2020 DE LA GENERALITAT

- EMPCOV 2021

- AJUDES REMODELACIÓ DE FAÇANES EN POLÍG.INDUSTRIALS 2021

 

OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

Són obligacions de qui es beneficia de la subvenció:

 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la normativa vigent en matèria de subvencions.
 • Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de les subvencions recollides en les presents normes
 • Reintegrar els fons rebuts en cas de no complir amb els requisits i condicions i obligacions establertes en les normes

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD

 • Certificació actualitzada de situació censal.
 • Contracte de lloguer de la nau es van a realitzar les obres o la remodelació, si és el cas.
 • Projecte de les actuacions
 • En cas de societats sense personalitat jurídica: persona representant apoderada, amb poders bastants per a complir les obligacions que com a beneficiari li corresponen a l’entitat.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR (en cas de tramitar la sol·licitud a través d’un representant)

 • Poder de representació per a tramitació per compareixença electrònica (Descarregar formulari). S’ha d’adjuntar amb la signatura digital d’ambdues parts que atorga el poder.

 

MANTENIMENT DE TERCERS

Si és la primera vegada que sol·licita una ajuda o subvenció a l'Ajuntament, paral·lelament a aquest tràmit s’ha de realitzar la tramitació, on figurarà el compte bancari del titular en l'apartat PROVEÏDORS dels tràmits en línia de la seu electrònica.

 

 

Copyrights © 2022 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u