Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud de participació en el premi per l'ús del valencià

Sol·licitud de participació en el premi per l'ús del valencià

I. Beneficiaris

Podrà presentar-se a aquest premi qualsevol comerç, empresa i servei de la ciutat d’Algemesí.

 

II. Modalitats

S’estableixen tres modalitats del premi orientades a un determinat sector d’activitat comercial. Cada participant només podrà presentar-se a una sola modalitat.

Les modalitats són:

 1. Premi a l'empresa. 
   Destinat a l'empresa amb dos anys mínims d’antiguitat, per l’ús del valencià en la retolació i en el material imprés (factures, albarans, bosses, dissenys...).
 2. Premi a l'empresa de nova creació.
   Orientat a l’empresa de nova creació (creada l’any 2023 o 2024) que destaque en l’ús del valencià, en la retolació i en el material imprés (factures, albarans, bosses, dissenys...).
 3. Premi per l’ús del valencià aplicat a les noves tecnologies.
   Concedit per l'ús del valencià aplicat a les noves tecnologies (pàgines web, programari de gestió, adaptació a noves tecnologies...).

En cadascuna de les 3 categories caldrà aportar un dossier explicatiu de l'activitat (màxim 15 fulls).

L’empresa guanyadora un any d’una modalitat no podrà presentar-se a la mateixa modalitat fins que no passen cinc anys. que ho podrà fer en una altra modalitat.

 

III. Quantitat

S’atorgarà un premi per modalitat. La quantia de cada un d’ells serà de 500 eurosA més, se’ls concedirà un segell –que avala el reconeixement per part de l’Ajuntament com a empresa que promociona i dignifica l’ús del valencià–. Si la Comissió de Valoració ho considera pertinent, en cadascuna de les categories es podran lliurar fins a 2 premis que comptaran amb la mateixa dotació econòmica i el mateix segell acreditatiu.

 

IV. Criteris de concessió del premi de reconeixement

Es crearà a aquest efecte una comissió de valoració dels premis, que avaluarà per a la concessió del premi els mèrits següents:

 • L’ús correcte del valencià en bosses, paper, rebuts, documentació interna, notes, publicitat, cartells...
 • El volum del material que comporte l’ús del valencià escrit.
 • L'ús correcte del valencià aplicat a les noves tecnologies (pàgines web, programari de gestió, xarxes socials, promoció multimèdia...).
 • Les actituds positives respecte a la potenciació i dignificació del valencià en l’àmbit comercial municipal.

 

V. Termini

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 19 d'abril i acabarà el 17 de maig de 2024 a les 14.00 hores.

 

VI. Sol·licituds

La sol·licitud de la participació i la presentació de la documentació pertinent que acredite davant del jurat els mèrits que creguen oportuns es farà obligatòriament a través de la seu electrònica de l’ajuntament d’Algemesí (sede.algemesí.es), a l’apartat Cultura de la secció de Catàleg de tràmits.

En el cas de les empreses de nova creació, han de presentar el document d’alta de l’IAE en què se certifica el principi de l’activitat comercial.

Per a més informació, poseu-se en contacte amb l’Agència de Promoció del Valencià de l’Ajuntament (Aviva Algemesí): tel. 962019000, ext. 1314 o en aviva@algemesi.net.

 

VII. Comissió de Valoració

El jurat estarà compost per:

 • President: l’alcalde o la persona en qui delegue, amb veu i vot
 • Vocal: el regidor de Promoció Lingüística o la persona en qui delegue, amb veu i vot.
 • Vocal: la regidora d’Educació i Cultura o la persona en qui delegue, amb veu i vot.
 • Vocal: la tècnica de l’ADL o la persona en qui delegue, amb veu i vot.
 • Vocal: la tècnica de Cultura o la persona en qui delegue amb veu i vot.
 • Secretari: el tècnic de l’Agència de Promoció del Valencià o la persona en qui delegue, amb veu.

 

VIII. Lliurament del premi

L’Agència de Promoció del Valencià (Aviva Algemesí) farà públic el dia, l’hora i el lloc de l’acte de lliurament dels premis.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u