Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud d'ajuda per a la mobilitat d'estudiants

Sol·licitud d'ajuda per a la mobilitat d'estudiants del programa SICUE/SÉNECA, ERASMUS O ALTRES PROGRAMES INTERNACIONALS.
Per a la realització d'aquest tràmit el beneficiari de la beca necessita disposar de certificat digital.
En cas contrari pot atorgar poder de representació per a la tramitació per compareixença electrònica perquè es puga actuar en el seu nom en la realització d'aquest tràmit de la següent manera:
a) Abans de començar haurà de descarregar i completar el següent formulari:    Poder de representació
b) Una vegada complimentat, inicie el tràmit, seguisca les indicacions i adjunte el formulari i la còpia del DNI de l'alumne, junt la resta de documentació que cal adjuntar, en el pas 2.
I. Beneficiaris de l'ajuda:
Estudiants que, abans de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds, reunisquen i acrediten documentalment els requisits següents:
 1. Posseir la nacionalitat espanyola, d’un dels estats membres de la Unió Europea o d’un estat integrant de l’Espai Socioeconòmic Europeu.
 2. Estar matriculat en estudis oficials d'educació superior dins del territori de la Comunitat Valenciana i que realitzen els seus estudis oficials i/o pràctiques formatives de manera presencial a l'estranger en el marc dels programes Erasmus o altres programes internacionals el curs acadèmic actual.
 3. En el cas dels estudiants que sol·liciten l’ajuda de mobilitat en el programa nacional SICUE/SÉNECA, estar matriculats en un mínim del 75% dels crèdits del curs acadèmic vigent.
 4. Ser resident en el municipi d’Algemesí, tindre una edat màxima de 30 anys complits i figurar inscrit en el padró municipal d'habitants a data 01/01/2023.
 5. Estar acreditat com a becari SICUE/SÉNECA, Erasmus o altres programes internacionals per al curs actual.
 6. No estar incurs en cap de les prohibicions per a l'obtenció de la condició de beneficiari segons el que s'establix en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 7. Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, la qual cosa acreditaran mitjançant la declaració responsable.
 8. No haver sigut beneficiari d’esta ajuda municipal en convocatòries anteriors.
II. Destinataris de l'ajuda:
Estudiants de programes Erasmus / Sicue / Sèneca / Altres programes internacionals.
III. Documentació que cal adjuntar:

En tot cas:

 1. Certificat acreditatiu de la titularitat del compte bancari.
 2. Documentació acreditativa d’estar matriculat en algun centre educatiu de la Comunitat Valenciana per al curs actual.
 3. Document oficial que acredite que la persona sol·licitant té la condició de beneficiària d'una beca Erasmus o altres programes internacionals per al curs actual destinada per a dur a terme els estudis reconeguts en institucions associades d'altres països amb indicació dels mesos de permanència i del país de destinació.
 4. Documentació oficial de la institució de destí confirmant la arribada de l'alumne/a.

Si és el cas:

 1. Certificat que acredite la condició de persona amb diversitat funcional.
 2. Còpia de la targeta en vigor de pertinença a família nombrosa.
 3. Documentació que acredite la condició de família monoparental, entenent-se com aquella formada per un únic progenitor amb el que conviu el fill nascut o adoptat, que és l’únic sustentador de la família.

 

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u