Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud de beca de transport per a estudiants

Sol·licitud de beca de transport per a estudiants

Per a la realització d'aquest tràmit el beneficiari de la beca necessita disposar de certificat digital.

En cas contrari pot atorgar poder de representació per a la tramitació per compareixença electrònica perquè es puga actuar en el seu nom en la realització d'aquest tràmit de la següent manera:

a) Abans de començar haurà de descarregar i completar el següent formulari:    Poder de representació

b) Una vegada comlimentat, inicie el tràmit, seguisca les indicacions i adjunte el formulari, junt la resta de documentació que cal adjuntar, en el pas 2.

 

I. Beneficiaris de la Beca:

Estudiants que, abans de la finalització del termini per a presentar les sol·licituds, reunisquen i acrediten documentalment els requisits següents:

  1. Posseir la nacionalitat espanyola, d’un dels estats membres de la Unió Europea o d’un estat integrant de l’Espai Socioeconòmic Europeu.
  2. Posseir el veïnat administratiu a Algemesí amb una antiguitat mínima de 24 mesos.
  3. Tindre com a màxim 29 anys complits en el moment de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  4. Estar matriculat, a qualsevol centre educatiu de la Comunitat Valenciana, en almenys el 50 % d’un curs lectiu relacionat amb la modalitat de la beca.

 

II. Modalitat de la Beca:

Estudiants de programes Erasmus / Sicue / Sèneca / Outgoing.

 

III. Documentació que cal adjuntar:

En tot cas:

  1. Documentació acreditativa d’estar matriculat en algun centre educatiu de la Comunitat Valenciana per al curs actual.
  2. Autorització de sol·licitud d’informació a l’Agència Tributària, degudament emplenada. Descarregar document
  3. Document acreditatiu de gaudir d’un programa internacional Erasmus / Sicue / Sèneca / Outgoing.

Si és el cas:

  1. Acreditació de la situació de desocupació del pare i/o mare del sol·licitant, aportant el corresponent Certificat de Prestacions.
  2. Certificat de Discapacitat de la persona sol·licitant de la beca.
  3. Còpia de la Targeta en vigor de pertinença a Família Nombrosa.

 

Copyrights © 2023 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u