Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Manteniment de tercers

Manteniment de tercers

Haurà d'omplir-se este formulari sempre que l'interessat inicie la seua relació amb l'Ajuntament d'Algemesí (alta nou perceptor), o quan es tracte d'una nova domiciliació bancària com a conseqüència d'alguna operació amb trascendència fiscal.

Qualsevol modificació o variació posterior que afecte les dades bancaries (canvi de titularitat, poder, compte corrent, entitat financera, etc.), haurà de comunicar-se necessàriament al departament gestor i emplenar nou formulari de manteniment de tercers (modificació).

El formulari de manteniment de tercers haurà de ser subscrit per l'interessat o el seu representant legal o apoderat.

Si qui firma este formulario no disposa de certificat digital de representant de l'interessat titular, a més de la documentació anterior, s'adjuntarà document acreditatiu de la representació o apoderament que tinga conferida.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u