Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Sol·licitud de llicència d'obra, instal·lacions o intervenció en edifici o entorn protegit

Sol·licitud de llicència d'obra, instal·lacions o intervenció en edifici o entorn protegit

Per iniciar aquest tràmit es requereix prèviament el pagament de l'autoliquidació de la taxa i de l'impost. Per a això recorde que haurà de disposar de DNI electrònic o certificat digital vàlid instal·lat en el vostre ordinador.

Podrà confeccionar les autoliquidacions i el pagament en el següent enllaç: PORTAL TRIBUTARI

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR 

1. En tot cas:

- Justificant del pagament de les taxes i impostos corresponents.

2. Per a edificis de nova planta, obres d'ampliació de superfície construïda o canvi de l'us característic de l'edifici:

- Dipòsit de garantia de reposició de serveis segons l'ordenança reguladora.
- Qüestionari de l'Estadística d'Edificació i Vivenda (segons model normalitzat del Ministeri de Foment).
- Projecte bàsic i/o d'edificació (presentar segons la instrucció, aprovada per l'Ajuntament, per a la presentació en format electrònic de projectes).
- Projecte d'Infraestructures Comuns de Telecomunicacions (en cas que correesponga).
- Nomenament del coordinador en matèria de seguretat i salut de l'obra.
- Fotografies de l'estat del carrer i les voreres afectades per l'execució de l'obra i l'entrada i exida de vehicles, a fi que se signe l'acta de l'estat del paviment de les voreres.

En cas que l'edifici dispose d'aparcament que requerisca llicència ambiental:

- Projecte tècnic d'activitat.

Quan siga necessària la cessió de sòl destinat a viari públic:

- Proposta de cessió lliure i gratuïta a l'Ajuntament.

En el supòsit de ser necessària la utilització d'una grua torre, s'haurà d'adjuntar:

- Plànol d'ubicació de la grua en relació a la finca on es realitze l'obra i les zones limítrofes.
- Certificació de l'empresa instal·ladora, subscrita pel personal tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua a muntar.
- Document visat i expedit pel personal tècnic competent, acreditatiu que este assumeix el control del bon funcionament i la seguretat de la grua.
- Còpia de la pòlissa d'assegurances de cobertura mínima de 300.000 € de responsabilitat civil.

3. Per a intervenció en edificis catalogats:

- Fotografies en color de l'edifici i de detall de les parts on s'intervindrà.
- Memòria o projecte tècnic, en funció del grau d'intervenció.

4. Si es troba dins d'una Àrea de Vigilància Arqueològica:

- Autorització de les obres per part del servei d'arquiologia de la conselleria competent en matèria de cultura.

5. Per a demolició d'edificis:

- Dipòsit de garantia.
- Fotografies en color de l'edifici a enderrocar.
- Projecte tècnic.
- Qüestionari estadístic.

6. Per a obres destinades a activitat no residencial:

- Projecte tècnic de l'activitat.

7. Per a obres en la via pública:

- Garantia de resposició.
- Fotografies de l'estat de la via pública.

8. Per a usos i obres provisionals:

- Memòria o projecte tècnic adaptat a l'objecte de l'obra i/o ús.
- Justificació de la provisionalitat de l'obra o de l'ús, viabilitat econòmica de la seua implantació provisional i l'escàs impacte de la seua futura errradicació.
- Compromís davant notari de retirada de l'obra o instal·lació sense dret a cap indemnització, quan aixì es requerisca per l'Ajuntament.

9. Per a tancament de solars en sòl urbà:

- Plànol d'ubicació de la parcel·la amb indicació de les alineacions d'acord amb el Pla General.
- Descripció del tancament a efectuar segons la normativa específica de la zona on es troba.

            En cas que el vial no estiga urbanitzat o el planejament vigent establisca una modificació d'alineacions, haurà de sol·licitar abans l'assenyalament d'estes.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u