Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Canvi de domicili al padró d'habitants

(PDF) Actualitzar el domicili dins d'Algemesí, on ja figura empadronada la persona

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Una de les persones majors d'edat de la unitat familiar ja empadronada en Algemesí.

Requisits

Ser persona major d’edat o menor emancipat i estar empadronada en Algemesí.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment

Documentació a presentar

 1. Sol·licitud específica (Descarregar formulari)
 2. Documentació en vigor acreditativa de la identitat.
  1. Persones espanyoles:
   1. DNI o Passaport en vigor.
  2. Persones de països de la Unió Europea:
   1. Targeta de residència o certificat de ciutadà de la Unió Europa acompanyat de passaport o document d’identitat en vigor.
  3. Persones originàries de la resta de països:
   1. Targeta de residència o passaport en vigor.
 3. Documentació del domicili.
  1. En cas que la vivenda es trobe llogada:
   1. Contracte de lloguer en vigor (En el contracte hauran de figurar les persones que sol·liciten l'alta en el padró).
   2. Últim rebut de pagament de lloguer de la vivenda.
  2. En cas de ser propietari i que la vivenda encara no figure al seu nom:
   1. Documentació que acredite la propietat.
  3. En cas de que el sol·licitant no siga propietari i no dispose de contracte d'arrendament:
   1. Autorització del propietari de la vivenda en que conste la/es persona/es que figuren en la sol·licitud de canvi de domicili (l'autorització consta en la sol·licitud i s'haurà de firmar on posa "AUTORITZACIÓ").
   2. Documentació en vigor del propietari de la vivenda: DNI, passaport, targeta de residència o NIE.
  4. En cas de figurar inscrites altres persones en el mateix domicili a ocupar:
   1. Autorització d'una persona major d'edat que estiga inscrita en la direcció on es sol·licita el canvi (l'autorització consta en la sol·licitud i s'haurà de firmar on posa "AUTORITZACIÓ").
   2. Documentació en vigor del major d'edat empadronat: DNI, passaport, targeta de residència o NIE.

Legislació aplicable

- Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el Padró Municipal.

- Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol.

- Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaría, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competència amb les CCAA i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u