Oficina Virtual de TrÓmits

Ajuntament d'Algemesi

Baixa en el Padrˇ d'habitants a instÓncia de persona propietÓria o resident

(PDF) Tramitaciˇ de la baixa en el Padrˇ Municipal d'habitants d'un ciutadÓ que ja no residix en el municipi, comunicat per la persona propietÓria o resident de la vivenda.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

La persona propietària o resident de la vivenda.

Requisits

Ser persona propietària d'una vivenda, o resident de la mateixa, on apareixen inscrites persones que ja no resideixen.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment

Documentació a presentar

  1. Sol·licitud específica (Descarregar formulari)
  2. En cas de ser propietari i no figurar com titular cadastral de la vivenda:
    1. Escriptura de propietat.
  3. En cas d'actuar en representació de la persona interessada:
    1. Autorització de la persona interessada (Descarregar formulari) 
    2. Fotocòpia del document d'identitat de la persona que autoritza: DNI, passaport, targeta de residència, etc.

Legislació aplicable

- Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el Padró Municipal.

- Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol.

- Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaría, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competència amb les CCAA i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u