Oficina Virtual de Tràmits

Ajuntament d'Algemesi

Alta en el padró d'habitants

Donar-se d'alta en el Padró Municipal d'Habitants, les persones procedents d'altres municipis, províncies o països.

El Padró Municipal d'Habitants és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi.

Qui Ho Pot Sol·licitar?

Tota persona que visca en Espanya està obligada a inscriure's en el Padró del municipi en què residisca habitualment. Qui visca en diversos municipis haurà d'inscriure's únicament en el que habite durant més temps a l'any.

Requisits

Ser persona major d’edat o menor emancipat.

Quan sol·licitar-ho

En qualsevol moment.

Documentació a presentar

 1. Sol·licitud específica
 2. Documentació en vigor acreditativa de la identitat.
  1. Persones espanyoles:
   1. DNI o Passaport en vigor.
  2. Persones de països de la Unió Europea:
   1. Targeta de residència o certificat de ciutadà de la Unió Europa acompanyat de passaport o document d’identitat en vigor.
  3. Persones originàries de la resta de països:
   1. Targeta de residència o passaport en vigor.
 3. En cas de menors d'edat.
  1. Menors de 14 anys:
   1. Llibre de Família o certificat de naixement.
  2. Menors amb pares separats o divorciats:
   1. Declaració responsable del progenitor que ostenta la guàrdia i custòdia. (Descarregar formulari)
   2. Sentència de separació o divorci on conste l’exercici de la guarda i custòdia.
   3. Si no hi ha sentència: Declaració responsable del progenitor sense resolució judicial. (Descarregar formulari)
  3. Menors que s'empadronen amb un dels pares:
   1. Autorització del pare o mare que no s'empadrone amb el menor (l' autorització consta en la sol·licitud i s'haurà de firmar on posa "El/LA REPRESENTANT")
   2. Documentació en vigor del pare o mare que no s'empadrone: DNI, passaport, targeta de residència o NIE.
  4. Menors que s'empadronen en domicili diferent del dels pares:
   1. Autorització dels pares (l'autorització consta en la sol·licitud i haurà de firmar on posa "EL/LA REPRESENTANT").
   2. Documentació en vigor dels pares: DNI, passaport, targeta de residència o NIE.
 4. Documentació del domicili.
  1. En cas que la vivenda es trobe llogada:
   1. Contracte de lloguer en vigor (En el contracte hauran de figurar les persones que sol·liciten l'alta en el padró).
   2. Últim rebut de pagament de lloguer de la vivenda.
  2. En cas de ser propietari i que la vivenda encara no figure al seu nom:
   1. Documentació que acredite la propietat.
  3. En cas de que el sol·licitant no siga propietari i no dispose de contracte d'arrendament:
   1. Autorització del propietari de la vivenda en que conste la/es persona/es que figuren en la sol·licitud d'alta (l'autorització consta en la sol·licitud i s'haurà de firmar on posa "El/L'AUTORITZANT").
   2. Documentació en vigor del propietari de la vivenda: DNI, passaport, targeta de residència o NIE.
  4. En cas de figurar inscrites altres persones en el mateix domicili a ocupar:
   1. Autorització d'una persona major d'edat que estiga inscrita en la direcció on es sol·licita l'alta (l'autorització consta en la sol·licitud i s'haurà de firmar on posa "Firma del major de edat empadronat").
   2. Documentació en vigor del major d'edat empadronat: DNI, passaport, targeta de residència o NIE.

Legislació aplicable

- Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb el Padró Municipal.

- Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 1690/1986, d'11 de juliol.

- Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaría, per la que es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competència amb les CCAA i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

 

Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u