Busca el trámite que necesitas

El trámite online Sol·licitud de participació en la convocatòria per a la provisió en propietat d'una plaça de TÈCNIC SOCIOLABORAL, ha finalizado el:25-06-2024 23:59
 

Activitats

En termini
Compte justificatiu despeses corrents per a ajudes/subvencions
(PDF) Compte justificatiu despeses corrents per a ajudes/subvencions
En termini
Comunicació ambiental - transmissió
(PDF) Comunicació ambiental - transmissió
En termini
Comunicació d'activitat innòcua
Comunicació d'activitat innòcua
En termini
Formulari de memòria descriptiva per a comunicació d'activitat innòcua
(PDF) Formulari de memòria descriptiva per a comunicació d'activitat innòcua.
En termini
Llicència ambiental
Llicència ambiental
En termini
Llicència ambiental - Transmissió
(PDF) Llicència ambiental - Transmissió
En termini
Llicència ambiental Certificat de Compatibilitat Urbanística
Amb caràcter previ a la sol·licitud de llicència ambiental, haurà de sol·licitar-se l'expedició d'un certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i amb les ordenances municipals corresponents. En el supòsit que no s'expedisca en el termini indicat, el titular podrà presentar la sol·licitud de llicència ambiental, amb indicació de la data en què va sol·licitar el certificat de compatibilitat urbanística.
En termini
Llicència ambiental Sol·licitud instància 05-030
(PDF) Llicència ambiental Sol·licitud instància 05-030
En termini
Llicència ambiental Sol·licitud instància 06-030
(PDF) Llicència ambiental Sol·licitud instància 06-030
En termini
Modificació d'autorització llicència taxa per canvi de vehicle
(PDF) Modificació d'autorització llicència taxa per canvi de vehicle
En termini
Sol·licitud d'ajudes per a la millora de façanes en establiments comercials en nucli urbà
Sol·licitud d'ajudes per a la millora de façanes en establiments comercials en nucli urbà.
En termini
Sol·licitud d'ajudes per a la millora de façanes en polígons industrials
Sol·licitud d'ajudes per a la millora de façanes en polígons industrials
En termini
Sol·licitud d'autorització de venda no sedentària - declaració responsable
(PDF) Sol·licitud d'autorització de venda no sedentària - declaració responsable
En termini
Sol·licitud d'autorització de venda no sedentària - mercats ocasionals
(PDF) Sol·licitud d'autorització de venda no sedentària - mercats ocasionals
En termini
Sol·licitud d'autorització de venda no sedentària - venda aïllada
(PDF) Sol·licitud per a l' autorització de venda no sedentària - venda aïllada
En termini
Sol·licitud d'autorització d'una parada ocasional o de temporada en el mercat dels dissabtes
(PDF) Sol·licitud d'autorització d'una parada ocasional o de temporada en el mercat dels dissabtes
En termini
Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística
Sol·licitud per la qual un interessat demana que s’emeta un Certificat en el qual s’indica la compatibilitat d’una activitat amb el planejament urbanístic i amb les ordenances municipals.
En termini
Sol·licitud de concessió de parada en el mercat dels dissabtes
(PDF) Sol·licitud de concessió de parada en el mercat dels dissabtes
En termini
Sol·licitud de concessió de zona de càrrega i descàrrega domiciliació bancària
(PDF) Sol·licitud de concessió de zona de càrrega i descàrrega domiciliació bancària
En termini
Sol·licitud de concessió de zona de càrrega i descàrrega instància
(PDF) Sol·licitud de concessió de zona de càrrega i descàrrega instància
En termini
Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb taules - sol·licitud anual
(PDF) Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb taules - sol·licitud anual
En termini
Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb taules - sol·licitud quadrimestral
(PDF) Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb taules - sol·licitud quadrimestral
En termini
Sol·licitud per als titulars de les parades del mercat dels dissabtes - comprovació anual
(PDF) Sol·licitud per als titulars de les parades del mercat dels dissabtes - comprovació anual
En termini
Sol·licitud per als titulars de les parades del mercat dels dissabtes - transmissió
(PDF) Sol·licitud per als titulars de les parades del mercat dels dissabtes - transmissió
En termini
Sol·licitud per als titulars de les parades del mercat dels dissabtes canvi d'ubicació
(PDF) Sol·licitud per als titulars de les parades del mercat dels dissabtes canvi d'ubicació

Atenció al ciutadà

En termini
Instància general
Instància general
En termini
Poder de representació
(PDF) Poder de representació
En termini
Presentació de queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis municipals que pot presentar qualsevol ciutadà, resident o no en el municipi d'Algemesí.
En termini
Sol·licitud de Dret d'Accés a la Informació Pública
Sol·licitud de Dret d'Accés a la Informació Pública

Cementeris

En termini
Sol·licitud de reversió dels drets funeraris
Sol·licitud de reversió dels drets funeraris
En termini
Sol·licitud d'exhumació i reinhumació
Sol·licitud d'exhumació i reinhumació

Cultura i oci

En termini
Sol·licitud d'ús d'espais cívics i culturals
Sol·licitud d'ús d'espais cívics i culturals
En termini
Sol·licitud subvenció activitats culturals
Sol·licitud subvenció activitats culturals

Educació

En termini
Autorització per a demanar dades tributàries a l'AEAT
(PDF) Autorització per a demanar dades tributàries a l'AEAT relatives al nivell de renda
En termini
Sol·licitud d'admissió en educació infantil, primària i secundària
Sol·licitud de lloc escolar per a l’alumnat nou vingut per a Infantil, Primària i Secundària. (de 3 a 16 anys)

Esports

En termini
Justificació de SUBVENCIÓ per a entitats i clubs esportius d'Algemesí
Justificació de la subvenció ordinària per a entitats i clubs esportius d'Algemesí concedida per a la realització d’activitats esportives.
En termini
Sol·licitud de SUBVENCIÓ per a entitats i clubs esportius d'Algemesí
Sol·licitud de subvenció ordinària per a entitats i clubs esportius d'Algemesí per a la realització d’activitats esportives en l’any en curs.

Ocupació

En termini
Sol·licitd de teletreball
Sol·licitd de teletreball
En termini
Sol·licitud per participar oferta ocupació de l'ajuntament
(PDF) Sol·licitud per participar oferta ocupació de l'ajuntament

Oposicions i borses de treball

En termini
Sol·licitud de participació en la convocatòria per a la provisió en propietat de deu places d'AGENT DE LA POLICIA LOCAL
Sol·licitud de participació en la convocatòria per a la provisió en propietat de deu places d'agent de la policia local, set per torn lliure i 3 per torn de mobilitat, mitjançant el procediment d'oposició per al torn lliure i concurs per al torn de mobilitat.

Padró Municipal

En termini
Alta en el padró d'habitants
Donar-se d'alta en el Padró Municipal d'Habitants, les persones procedents d'altres municipis, províncies o països.
En termini
Alta per naixement en el padró d'habitants
Alta per naixement en el padró d'habitants
En termini
Autorització persona inscrita en domicili
(PDF) Autorització persona inscrita en domicili
En termini
Autorització persona propietària de la vivenda
(PDF) Autorització persona propietària de la vivenda
En termini
Baixa en el Padró d'habitants a instància de persona propietària o resident
(PDF) Tramitació de la baixa en el Padró Municipal d'habitants d'un ciutadà que ja no residix en el municipi, comunicat per la persona propietària o resident de la vivenda.
En termini
Baixa en el Padró d'habitants d'estrangers que traslladen la residència fora d'Espanya
Tramitació de la baixa en el Padró Municipal d'habitants d'un ciutadà de nacionalitat estrangera que trasllade la seua residència fora d'Espanya.
En termini
Canvi de domicili al padró d'habitants
(PDF) Actualitzar el domicili dins d'Algemesí, on ja figura empadronada la persona
En termini
Confirmació de la inscripció padronal per a estrangers comunitaris
Les persones estrangeres comunitàries o amb permís de residència permanent hauran de confirmar la seua inscripció padronal cada 5 anys des de la seua alta en el Padró Municipal o des de l'última confirmació. Les persones ciutadanes comunitàries o amb règim de residència permanent que no figuren inscrits en el Registre Central d'Estrangeria, hauran de confirmar la seua inscripció cada 2 anys.
En termini
Declaració responsable amb un sol progenitor i amb resolució judicial
(PDF) Declaració responsable per a l'empadronament de menors amb un sol progenitor quan no hi ha consentiment d'ambdós ni autorització judicial i el sol·licitant té atribuïda la guarda i custòdia en exclusiva.
En termini
Declaració responsable amb un sol progenitor i sense resolució judicial
(PDF) Declaració responsable per a l'empadronament de menors amb un sol progenitor quan no hi ha consentiment d'ambdós ni autorització judicial i no existeix resolució judicial que es pronuncie sobre la guarda i custòdia.
En termini
Modificació dades personals en el padró d'habitants
(PDF) Actualitzar o modificar les dades personals que consten en el Padró Municipal d'Habitants, excepte la direcció, que haurà de sol·licitar-se amb el tràmit de "Canvi de domicili en el Padró Municipal d'Habitants".
En termini
Renovació de la inscripció padronal per a estrangers no comunitaris
Les persones estrangeres no comunitàries sense autorització de residència de llarga duració (ENCSARP) hauran de renovar la seua inscripció padronal cada 2 anys des de l'alta en el Padró Municipal o des de l'última renovació.
En termini
Sol·licitud Certificat Individual d'empadronament
Sol·licitud Certificat Individual d'empadronament

Policia

En termini
Sol·licitud credencial resident ORA
(PDF) Sol·licitud credencial resident ORA
En termini
Sol·licitud d'alta al registre de vehicles de mobilitat personal
Sol·licitud d'alta al registre de vehicles de mobilitat personal
En termini
Sol·licitud d'autorització d'ús d'arma
Sol·licitud d'autorització d'ús d'arma

Proveïdors

En termini
Manteniment de tercers
Manteniment de tercers
En termini
Oferta econòmica per contracte menor
Oferta econòmica per contracte menor

Reclamacions

En termini
Al·legacions en expedients sancionadors multes trànsit
Si el pagament de la multa es fa abans de 20 dies des de la notificació hi ha una reducció del 50% de l'import. L'escrit d'al·legacions no paralitza aquest termini, de manera que, si no s'obté una resposta abans de 20 dies, es pot perdre l'oportunitat d'accedir al descompte. El pagament amb reducció implica l?acabament del procediment, la renúncia a presentar al·legacions o recurs de reposició i la detracció de punts el dia següent (si la infracció implicava pèrdua de punts).
En termini
Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament
Indemnitzacions que pot atorgar l'Ajuntament d'Algemesí als particulars damnificats per causa del normal o anormal funcionament dels serveis públics, sempre que no existisca culpa de l'interessat ni siga força major. Es pot reclamar aquesta indemnització en el termini d'un any des que s'haja produït el fet
En termini
Reclamacions en afers de consum a l'OMIC
(PDF) Reclamacions en afers de consum a l'OMIC

SECRETARIA GENERAL

En termini
Actualització de dades en el registre municipal d'associacions
Actualització de dades en el registre municipal d'associacions
En termini
Sol·licitud d'inscripció en el registre municipal d'associacions
Sol·licitud d'inscripció en el registre municipal d'associacions
En termini
Sol·licitud per a contraure matrimoni civil
(PDF) Sol·licitud per a contraure matrimoni civil

Serveis Municipals

En termini
Sol·licitud d'alta al cens d'animals de companyia
Inscripció destinada a tots els animals, excepte dels gossos potencialment perillosos, que disposen d'una fitxa específica.
En termini
Sol·licitud de baixa al cens d'animals de companyia
Baixa de l'animal de l'arxiu de gossos de l'ajuntament, siga per defunció o per trasllat a un altre municipi.
En termini
Sol·licitud de llicència per tinença de gossos potencialment perillosos
Sol·licitud per a tindre un gos d'estes races: - Pit Bull Terrier - Staffordshire Bull Terrier - American Staffodeshire Terrier - Rottweiler - Dogo argentino - Fila Brasileño - Tosa Inu - Perro de presa mallorquín - Perro de presa canario - Bullmastiff - American Pitbull Terrier - Dogo Burdeos - Doberman - Mastín napolitano

Serveis Socials

En termini
Ajudes per al desenvolupament personal de persones de la tercera edat
Ajudes per al desenvolupament personal de persones de la tercera edat.
En termini
Sol·licitud de bo social
Sol·licitud per a l'atorgament d'un bo per a una ajuda en el pagament, per a persones que siguen consumidores vulnerables.
En termini
Sol·licitud de plaça d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Sol·licitud de plaça d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
En termini
Sol·licitud de prestació econòmica individualitzada
Ajudes per al desenvolupament de persones en situació d'emergència social.
En termini
Sol·licitud de serveis d'ajuda a domicili
Sol·licitud de serveis d'ajuda a domicili.
En termini
Sol·licitud de subvenció nominativa de cooperació
Sol·licitud de subvenció nominativa de cooperació.
En termini
Sol·licitud de targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Les persones empadronades a Algemesí que tinguen la condició legal de persones amb discapacitat, i que a més tinguen acreditats problemes de mobilitat, podran accedir a l'obtenció d'aquesta targeta que dóna dret a utilitzar les places d'estacionament reservades pels ajuntaments a les persones amb aquestes limitacions.

Tributs

En termini
Pas permanent baixa
(PDF) Pas permanent baixa
En termini
Pas permanent canvi de titularitat - instància
(PDF) Pas permanent canvi de titularitat - instància
En termini
Sol·licitud bonificació IBI família nombrosa
(PDF) Sol·licitud bonificació IBI família nombrosa
En termini
Sol·licitud d'alta o modificació de domiciliació bancària
Domiciliació bancària de tributs tals com IBI, IVTM, IAE o altres taxes municipals.
En termini
Sol·licitud d'autorització de Pas Permanent
Sol·licitud per la qual l'interessat manifesta que vol poder gaudir d'un permís per a utilitzar el domini públic per a la entrada i eixida de vehicles a través de les voreres a immobles de propietat privada i/o pública.
En termini
Sol·licitud de canvi de domicili fiscal
(PDF) Sol·licitud de canvi de domicili fiscal
En termini
Sol·licitud de certificat de béns
Certificat de les propietats que puga tindre l'interessat i que estan subjectes a impostos municipals
En termini
Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts objecte tributari
(PDF) Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts objecte tributari
En termini
Sol·licitud de devolució fiança o cancel·lació d'aval
El Departament de Tresoreria, amb l'informe previ i favorable del departament pertinent tornarà la fiança prèviament depositada o a la cancel.larà els avals, sempre que es complisquen les condicions següents: -Haver dipositat prèviament la garantia definitiva -Haver presentat l'obra, serveis o subministrament dins el termini. -Haver transcorregut el termini de garantia, i estar lliure de qualsevol responsabilitat.
En termini
Sol·licitud de duplicat de rebut
Sol·licitud d'un duplicat de rebuts de tributs (IVI, IVTM, IAE…) de caràcter periòdic durant el període voluntari del pagament o un exemplar d'una liquidació municipal.
En termini
Sol·licitud de modificació d'amplària del pas permanent
(PDF) Sol·licitud de modificació d'amplària del pas permanent
En termini
Sol·licitud de revocació domiciliació bancària
Sol·licitud de revocació domiciliació bancària
En termini
Sol·licitud de zona de càrrega i descàrrega
(PDF) Sol·licitud de zona de càrrega i descàrrega
En termini
Sol·licitud d'exempció de l'IVTM per discapacitat
Exempció destinada a vehicles de tracció mecànica, els titulars dels quals siguen persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %

Urbanisme i Medi Ambient

En termini
Declaració responsable de primera ocupació de vivendes
(PDF) Declaració responsable de primera ocupació de vivendes
En termini
Declaració responsable d'obres
Declaració responsable d'obres
En termini
Recollida de fem dels diumenges
Recollida de fem dels diumenges
En termini
Sol·licitud d'ajudes per reducció/estalvi de consum elèctric
Sol·licitud d'ajudes per reducció/estalvi de consum elèctric mitjançant producció d'energia renovable amb sistemes d'aprofitament d'energia solar per a autoconsum en zona residencial
En termini
Sol·licitud de llicència d'abocament
(PDF) Sol·licitud de llicència d'abocament
En termini
Sol·licitud de llicència de parcel·lació en sol urbà
(PDF) Sol·licitud de llicència de parcel·lació en sol urbà
En termini
Sol·licitud de llicència d'obra, instal·lacions o intervenció en edifici o entorn protegit
Sol·licitud de llicència d'obra, instal·lacions o intervenció en edifici o entorn protegit
En termini
Sol·licitud d'informe d'habitabilitat per a reagrupació familiar
(PDF) Sol·licitud d'informe d'habitabilitat per a reagrupació familiar
En termini
Sollicitud de certificat d´informació urbanística
Emissió d'un informe tècnic no vinculant amb la informació urbanística sol·licitada
Copyrights © 2024 Ajuntament d'Algemesi

Made with by add4u