Instància general

Manteniment tercers

Certificats d'empadronament

Carpeta del ciutadà

Consulte els seus expedients, els seus registres, les seues notificacions, obtinga un certificat d'empadronament

Catàleg de tràmits

Si desitja presentar una sol·licitud o un escrit, pot fer-ho des de la nostra OFICINA VIRTUAL DE TRÀMITS

Perfil del contractant

Accedisca per a consultar els expedients de contractació i aquells concursos que estan en període de presentació d'ofertes

Tauler d'anuncis i edictes

Pot consultar tots els documents que, per disposició legal o reglamentària, han de ser publicats en el Tauler d'anuncis i edictes

Manual PIN 24h

Si té problemes en signar solicituds, utilitze el nostre accés amb PIN 24h Veure manual accés amb PIN 24h
Image

Portal tributari

Consulta d'autoliquidacions i liquidacions.

Pot presentar "en línia" les autoliquidacions de qualsevol tipus i pagar-les en aquest web.

Pot consultar, tant les autoliquidacions presentades per aquest mitjà, com les liquidacions practicades per l’Ajuntament de qualsevol tipus.

No cal donar-se d’alta, només cal presentar la seua autoliquidació o consulte ja les que té gravades.

Accés al portal

Altres tràmits

Portal del proveïdor

Si és un proveïdor i necessita presentar una factura electrònica, clique en el següent enllaç per tal d’obtindre més informació.
PRESENTACIÓ DE LA FACTURA

Validació de documents

Si ha rebut una còpia en paper d'un document d'aquesta Administració pot comprovar la seua validesa i autenticitat.
VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

Sol·licituds en línia destacades

Aquests són els tràmits que més s'estan fent ara

Dret d’accés a la informació pública

El dret d’accés a la informació, regulat en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, permet a totes les persones degudament identificades a obtindre informació pública que inclou els continguts o documents, qualsevol que siga el seu format, que obren en poder d'algun dels subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la norma indicada anteriorment i que hagen sigut elaborats o adquirits en l'exercici de les seues funcions.
Inici

Registre d’una sol·licitud o comunicació general

Si desitja fer el registre d’una sol·licitud o comunicat, clique en INICI. Recorde que haurà d’identificar-se i signar la sol·licitud.
Inici

Presentació de queixes i suggeriments

A través d'aquest procediment podran presentar-se les queixes, iniciatives o suggeriments que els ciutadans consideren convenients sobre el funcionament de l'Ajuntament d'Algemesí, així com la formulació de queixes o suggeriments en relació amb l’accés a la informació.
Presentació

MANTENIMIENT DE TERCERS

Accedisca al tràmit en línia per a donar-se d’alta, modificar o donar de baixa les dades personals
Protecció de dades
Inici
Portal de transparència transparencia.algemesi.es